Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488415-2021

28/09/2021    S188

Poland-Żary: Surgical gloves

2021/S 188-488415

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Danuta Popiel
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/105szpital/SkrytkaESP
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych

Reference number: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV):

Kod CPV 33141420-0: Rękawice chirurgiczne

3. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 3 części, które obejmują sukcesywną dostawę rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w asortymencie i ilościach zgodnych ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca w ramach zamówienia dokona rozładunku i wniesienia dostarczanego asortymentu do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.

4. Nazwy części:

1) Zadanie nr 1 – Rękawice medyczne,

2) Zadanie nr 2 - Rękawice medyczne,

3) Zadanie nr 3 - Rękawice medyczne i dozowniki na rękawice

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1- Rękawice medyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach:

a) Apteka szpitalna w Żarach ul. Domańskiego 2,

b) Apteka szpitalna w Żaganiu, ul. Żelazna 1A,

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy

PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w

przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2- Rękawice medyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach:

a) Apteka szpitalna w Żarach ul. Domańskiego 2,

b) Apteka szpitalna w Żaganiu, ul. Żelazna 1A,

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy

PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w

przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3- Rękawice medyczne i dozowniki na rękawice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach:

a) Apteka szpitalna w Żarach ul. Domańskiego 2,

b) Apteka szpitalna w Żaganiu, ul. Żelazna 1A,

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznych i dozowników do rękawic dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy

PZP, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w

przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie

gospodarczym. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi :

Załącznik nr 9. Projektowane postanowienia umowy

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia

kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia

oraz danych zawartych w ofercie.

4. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany

zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w

przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Katalog zmian

został określony w Projektowanych postanowieniach umowy dla każdej części.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po

dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Information about authorised persons and opening procedure:

Maria Patrzylas, Danuta Popiel, Aleksandra Nowak

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1126 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) oraz

Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej

prowadzonego postępowania pod następującym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami

będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/

portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl .

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o

których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów

art. 110 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1 ustawy

Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139

ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału

w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021