Leveringen - 488437-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Belfort: Verf

2020/S 202-488437

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Territoire Habitat (OPH)
Nationaal identificatienummer: 279 000 038
Postadres: 44 bis rue Parant, CS 40 189
Plaats: Belfort
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 90004
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service juridique, à l'attention de Mme Florence Duga
E-mail: marches@th90.fr
Telefoon: +33 384367034
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.th90.fr
Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconsultation du lot 6 (peinture) du marché no 2019-0093: fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire Habitat

Referentienummer: 2020-33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44810000 Verf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 273.65 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC24 Territoire de Belfort

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-243817

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20200069
Perceel nr.: 00
Benaming:

Reconsultation du lot 6 (peinture) du marché no 2019-0093: fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire Habitat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sols et Peinture de l'Est
Plaats: Exincourt
NUTS-code: FRC21 Doubs
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 273.65 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020