Leveringen - 488440-2020

16/10/2020    S202

Finland-Tuusula: Stadsmeubilair

2020/S 202-488440

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tuusulan kunta
Nationaal identificatienummer: 0131661-3
Postadres: Kotorannankuja 10, PL 60
Plaats: Tuusula
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-04301
Land: Finland
Contactpersoon: Hilla Karppinen
E-mail: hilla.karppinen@tuusula.fi
Telefoon: +358 403144966
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tuusula.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ulkotilojen kalusteet, aidat, portit ja roska-astiat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400 Stadsmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä (1) tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Yleisten alueiden penkit

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tuusula

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä (1) tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Takuuaika / Weging: 12
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RKY-alueiden penkit – koristeellinen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tuusula

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä (1) tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Takuuaika / Weging: 12
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400 Stadsmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tuusula

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä (1) tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Takuuaika / Weging: 12
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Roska-astiat

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224340 Afvalbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tuusula

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aidat ja portit

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tuusula

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuusulan kunta pyytää tarjousta ulkotilakalusteiden, penkkien, pöytien, roska-astioiden ja aitojen sekä porttien hankinnoista solmittavaa puitejärjestelyä varten tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyyntö koostuu eri osa-alueista (1–5). Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhdestä (1) tai useammasta osa-alueesta.

1. Yleisten alueiden penkit

2. RKY-alueiden penkit – koristeellinen

3. RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

4. Roska-astiat

5. Aidat ja portit.

Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa kullekin osaalueelle, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei ole tätä vähemmän.

Hankinnan kohteet ja niitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Urakoihin kuuluvat kalusteet ja välineet voidaan hankkia muiltakin kuin sopimustoimittajilta.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195604
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Yleisten alueiden penkit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nordpel Oy
Nationaal identificatienummer: FI06542273
Postadres: Vikkiniityntie 5
Plaats: Lempäälä
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: 33880
Land: Finland
E-mail: taru.sointu@nordpel.com
Telefoon: +358 407221660
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lehtovuori Oy
Nationaal identificatienummer: 2523672-2
Postadres: Hopeatie 4
Plaats: Ylöjärvi
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33470
Land: Finland
E-mail: riitta.lehtovuori@lehtovuori.fi
Telefoon: +358 443441050
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lappset Group Oy
Nationaal identificatienummer: 9126694-6
Postadres: Hallitie 17
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96320
Land: Finland
E-mail: jouni.koivuranta@lappset.com
Telefoon: +358 405870109
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

RKY-alueiden penkit – koristeellinen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lappset Group Oy
Nationaal identificatienummer: 9126694-6
Postadres: Hallitie 17
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96320
Land: Finland
E-mail: jouni.koivuranta@lappset.com
Telefoon: +358 405870109
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oy J-Trading Ab
Nationaal identificatienummer: 0483935-6
Postadres: Kuriiritie 15
Plaats: Vantaa
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-01510
Land: Finland
E-mail: kaj.soderlund@j-trading.fi
Telefoon: +358 207458600
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

RKY-alueiden penkit – kartanotyyli

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lappset Group Oy
Nationaal identificatienummer: 9126694-6
Postadres: Hallitie 17
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96320
Land: Finland
E-mail: jouni.koivuranta@lappset.com
Telefoon: +358 405870109
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Roska-astiat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lappset Group Oy
Nationaal identificatienummer: 9126694-6
Postadres: Hallitie 17
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96320
Land: Finland
E-mail: jouni.koivuranta@lappset.com
Telefoon: +358 405870109
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lehtovuori Oy
Nationaal identificatienummer: 2523672-2
Postadres: Hopeatie 4
Plaats: Ylöjärvi
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33470
Land: Finland
E-mail: riitta.lehtovuori@lehtovuori.fi
Telefoon: +358 443441050
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Aidat ja portit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SL Palvelut Oy
Nationaal identificatienummer: FI30091206
Plaats: Vantaa
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
E-mail: slpalvelu@gmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vepe Oy Peltonen
Nationaal identificatienummer: FI18993936
Postadres: Liekonkuja 6
Plaats: Tuusula
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-04301
Land: Finland
E-mail: karoliina.laine@vepe.fi
Telefoon: +358 406403946
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teknoinfra Oy
Nationaal identificatienummer: 02110174
Postadres: Puusepäntie 11
Plaats: Tuusula
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-04360
Land: Finland
E-mail: jukka.tasku@teknoinfra.fi
Telefoon: +358 405811161
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Puomitek Oy
Nationaal identificatienummer: 10256763
Postadres: Kinturinkuja 2
Plaats: Riihimäki
NUTS-code: FI1C2 Kanta-Häme
Postcode: FI-11120
Land: Finland
E-mail: myynti@puomitek.fi
Telefoon: +358 505477705
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020