Usługi - 488442-2018

06/11/2018    S213    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 213-488442

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Adres pocztowy: ul. Niedziałkowskiego 6
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-085
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Andrzej Pałac – tel. (+48) 77 40 16 368, w sprawach procedury przetargowej – Stanisław Bukowy –tel. (+48) 77 40 16 345
E-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 774545505
Faks: +48 774544468

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.36.2018(86)
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”.

Celem inwestycji, której dotyczy niniejsza dokumentacja projektowa jest budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem nad rzeką Odrą, budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowa infrastruktury związanej z drogą, a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
90714500 Usługi kontroli jakości środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren przebiegu obwodnicy m. Brzeg w ciągu drogi krajowej nr 39

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”.

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje swoim zakresem:

1) studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

2) studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna, projekt robót hydrogeologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna

3) materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4) raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

5) mapę do celów projektowych

6) projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska

7) koncepcję programową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta Mostowego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zespół Projektowy (doświadczenie) / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 4
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

2. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. a) Wykonawca musi posiadać określony poniżej roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowych, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

b) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

c) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną poniżej.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) dla „obrotu”:

– oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej”:

– informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) w zakresie „ubezpieczenia”:

– dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowych, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości co najmniej 0,7 mln PLN

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 0,3 mln PLN,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 3, 000 000 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

— dla „obrotu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego

— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu

— dla ubezpieczenia – wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia ·o zamówieniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dokumentacji projektowej etapu STEŚ i KP lub STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania o określonych poniżej parametrach.

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, które spełniają określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie,

— warunek określony w pkt III.1.3) ogłoszenia ppkt 1a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,

— warunek określony w pkt III.1.3) ogłoszenia ppkt 1b) wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy:

wykonanie (zakończenie) co najmniej 1 dokumentacji projektowej etapu STEŚ i KP lub STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o długości co najmniej 5 km, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

b) Osób:

1) Kierownik Projektu Wykonawcy

Wymagana liczba osób: 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe:

— wykonanie (zakończenie) minimum 1 dokumentacji projektowej (STEŚ i KP lub STEŚ-R) dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o długości min. 5 km, na stanowisku Kierującego zespołem projektowym lub innym stanowisku obejmującym swoim zakresem m.in. kierowanie zespołem, koordynację prac projektowych, zarządzanie projektem;

2) Projektant Drogowy

Wymagana liczba osób: 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe:

- wykonanie (zakończenie) minimum 1 dokumentacji projektowej etapu STEŚ i KP lub STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości min.: 5 km, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania na stanowisku Projektanta Drogowego

3) Projektant Mostowy

Wymagana liczba osób: 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe:

- wykonanie (zakończenie) dokumentacji projektowych (STEŚ i KP lub STEŚ-R lub PB) budowy co najmniej 3 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym min. 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej: 100 m, na stanowisku Projektanta Mostowego;

4) Ekspert ds. analiz ekonomicznych

Wymagana liczba osób: 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe:

— wykonanie minimum 1 opracowania w zakresie ekonomicznym dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP (np. analizę ekonomiczną, analizę efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium wykonalności), w oparciu o wytyczne zawarte w „Niebieskiej Księdze. Infrastruktura drogowa” opracowanej w ramach inicjatywy Jaspers oraz przyjęte przez stosowne Instytucje Kontrolne/Zarządzające programów operacyjnych współfinansowanych przez budżet UE.

UWAGA: Zamawiający nie uzna jako spełnienie ww. warunku wykazanie wykonania kosztorysu ofertowego i/lub inwestorskiego.

Poprzez określenia użyte powyżej należy rozumieć:

STEŚ - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe;

STEŚ-R - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, wykonane zgodnie z zarządzeniem nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji;

KP – Koncepcja Programowa

PB - Projekt Budowlany.

Obiekt mostowy – w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 ze zm).

„Pełnił funkcję Projektanta” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332).

Przez wykonanie dokumentacji projektowej (STEŚ i KP lub STEŚ-R) nie należy rozumieć wykonania aktualizacji lub optymalizacji projektu.

W przypadku obiektów w ciągu drogi dwujezdniowej za jeden obiekt uważa się obiekt pod obie jezdnie.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

Kierownik Projektu Wykonawcy nie może pełnić żadnej z funkcji pełnionych przez Ekspertów Kluczowych oraz innych Ekspertów.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej wskazanej przez zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 10:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Za pośrednictwem Platformy – w sposób ogólnodostępny

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 4587701
Faks: +48 4587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2018