Leveringen - 488444-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Mainz: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488444

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium des Innern und für Sport und Saarland, vertreten durch das IT-Innovationszentrum
Nationaal identificatienummer: DEB
Postadres: Valenciaplatz 6
Plaats: Mainz
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 55118
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibungen@ldi.rlp.de
Telefoon: +49 6131 / 605-0
Fax: +49 6131 / 605-146
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ldi.rlp.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Softwareanwendung(en) für das Antrags- und Prozessmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 118 718.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 191-463629

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 850-000-004885
Benaming:

Softwareanwendung(en) für das Antrags- und Prozessmanagement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ekom21-KGRZ Hessen
Postadres: Carlo-Mierendorff-Straße 11
Plaats: Gießen
NUTS-code: DE7 HESSEN
Postcode: 35398
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 118 718.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020