Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 488444-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Mainz: Software en informatiesystemen

2020/S 202-488444

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium des Innern und für Sport und Saarland, vertreten durch das IT-Innovationszentrum
Nationaal identificatienummer: DEB
Postadres: Valenciaplatz 6
Plaats: Mainz
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 55118
Land: Duitsland
E-mail: ausschreibungen@ldi.rlp.de
Telefoon: +49 6131 / 605-0
Fax: +49 6131 / 605-146
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ldi.rlp.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Softwareanwendung(en) für das Antrags- und Prozessmanagement

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 118 718.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB RHEINLAND-PFALZ

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 191-463629

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 850-000-004885
Benaming:

Softwareanwendung(en) für das Antrags- und Prozessmanagement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ekom21-KGRZ Hessen
Postadres: Carlo-Mierendorff-Straße 11
Plaats: Gießen
NUTS-code: DE7 HESSEN
Postcode: 35398
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 118 718.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020