Leveringen - 488452-2020

16/10/2020    S202

Estland-Tallinn: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2020/S 202-488452

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tallinna Tehnikaülikool
Nationaal identificatienummer: 74000323
Postadres: Ehitajate tee 5
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 19086
Land: Estland
Contactpersoon: Anu Sommer
E-mail: hanked@taltech.ee
Telefoon: +372 6203466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.taltech.ee
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bürookaupade tellimine

Referentienummer: 223983
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Riigihanke objektiks on Tallinna Tehnikaülikoolile ja tema strukutuuriüksustele bürootarvete ostmine Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Kuressaares hankelepingu alusel vastavalt hankija vajaduste mahule koos kaupade kohaletoimetamisega

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eesti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riigihanke objektiks on Tallinna Tehnikaülikoolile ja tema strukutuuriüksustele bürootarvete ostmine Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Kuressaares hankelepingu alusel vastavalt hankija vajaduste mahule koos kaupade kohaletoimetamisega

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Struktuuritoetus

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 113-273544
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 223983
Benaming:

Raamleping

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Infotark AS
Nationaal identificatienummer: 10047988
Postadres: Peterburi tee 92e
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11415
Land: Estland
E-mail: byroomaailm@byroomaailm.ee
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hange ei ole osadeks jaotatud, kuna ostetavate kontoritarvete sortiment on väga lai ja üksiktoodete ühikuhinnad väga madalad, 1kaubagrupi tooteid tellib ostja reeglina korraga väga väikestest kogustes, mistõttu oleks selle osadeks jagamine ebamõistlik.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020