TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 488457-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsergebnisse - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Dienstleistungen von Verfassern

2017/S 235-488457

Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
Stromová 1
Bratislava - Staré Mesto
81330
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Milan Chaban
Telefon: +421 259374494
E-Mail: milan.chaban@minedu.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.minedu.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2017-6090-644AA
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92312210
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000
79822500
79822500
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Návrh je rukopis so súborom ilustrácií, resp. súborom obrazového materiálu a grafické spracovanie určenej časti učebnice "Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ". Návrh musí byť v súlade s požiadavkami formulovanými v inovovanom ŠVP pre 1. stupeň základnej školy so zameraním na časť Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, nadväzovať na požiadavky predmetu Prvouka pre 1. ročník základnej školy predmetu Prvouka pre 2. ročník základnej školy a vychádzať zo zadania, ktoré je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podmienok.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Súťažné návrhy boli hodnotené na základe nasledovných Kritérií na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecnovzdelávacie predmety. Nižšie uvedené bodovanie jednotlivých kritérií predstavuje súčet bodov od všetkých porotcov (385), t. j. maximálny počet bodov za jednotlivé kritériá od jedného porotcu predstavuje vždy 1/7 uvedeného bodovania:

Kritérium odbornej a vecnej správnosti - 77 bodov.

Kritérium didaktickej hodnoty - 168 bodov.

Kritérium formálneho a grafického spracovania - 84 bodov.

Dodržiavanie korektnosti návrhu - 56 bodov.

Členovia poroty na hodnotenie návrhov, na základe svojich odborných vedomostí a skúseností po naštudovaní návrhov prideľovali jednotlivým návrhom bodové hodnotenie každý samostatne. Hodnotené boli len návrhy, ktoré spĺňali požiadavku verejného obstarávateľa Súlad učebnice s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Výsledný počet bodov pre návrh sa získal sčítaním bodov od jednotlivých členov poroty. Najlepší návrh bol ten, ktorý získal najväčší počet bodov. Body sa prideľovali len ako celé čísla. Podrobnejšie hodnotenie uvedených kritérií a metodika ich hodnotenia je uvedená v súťažných podmienkach v bode 8. Kritériá hodnotenia predložených Návrhov DP a relatívna váha jednotlivých kritérií. Súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby tým účastníkom, ktorých návrhy porota vybrala ako víťazné, t. j. účastníkmi, ktorých návrhy sa umiestnili na 1. a 2. mieste podľa najvyššieho počtu získaných bodov.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 151-313271

Abschnitt V: Wettbewerbsergebnisse

Der Wettbewerb endete ohne Vergabe: nein
V.3)Zuschlag und Preise
V.3.1)Datum der Entscheidung des Preisgerichts:
03/10/2017
V.3.2)Angaben zu den Teilnehmern
Anzahl der in Erwägung gezogenen Teilnehmer: 7
Anzahl der beteiligten KMU: 7
Anzahl der ausländischen Teilnehmer: 1
V.3.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
AITEC, s. r. o.
43829171
Slovinská 12
Bratislava
82104
Slowakei
NUTS-Code: SK
Der Gewinner ist ein KMU: ja
V.3.3)Namen und Adressen der Gewinner des Wettbewerbs
Expol Pedagogika s.r.o.
35711302
Heydukova 12-14
Bratislava - Staré Mesto
81108
Slowakei
NUTS-Code: SK
Der Gewinner ist ein KMU: ja
V.3.4)Höhe der Preise

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2017