Leveringen - 488460-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof

2020/S 202-488460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Nationaal identificatienummer: 17093691
Postadres: Str. Olari nr. 15
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 024056
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ștefania Vochin
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefoon: +40 213110029
Fax: +40 213110029
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.social2.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție carburanți sub formă de bonuri valorice

Referentienummer: 17093691_2020_PAAPD1136282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie carburanti sub forma de bonuri valorice, conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 052 418.36 RON / Hoogste offerte: 1 052 418.36 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia carburantilor sub forma de bonuri valorice se va face conform specificatiilor din caietul de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Produs/UM/cantitate maxima acord-cadru/Cantitate minima acord-cadru/Cantitate maxima contract/ Cantitate minima contract.

Benzina fara plumb/L/9 000/4 500/3 000/375.

Motorina/L/ 281 400/140 700/93 800/11 725.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, trimestrial, semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 468 122,00 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Numar de statii existente in fiecare judet / Weging: 23
Kwaliteitscriterium - Naam: Numarul de statii existente in Sectorul 2 / Weging: 20
Prijs - Weging: 57
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247803
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130173
Benaming:

Acord-cadru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Siriului nr. 20, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014354
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Internetadres: www.lukoil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 404 366.00 RON
Laagste offerte: 1 052 418.36 RON / Hoogste offerte: 1 052 418.36 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția Juridică a DGASPC Sector 2
Postadres: Str. Olari nr. 15 sector 2
Plaats: București
Postcode: 024056
Land: Roemenië
Telefoon: +4 0212522202
Internetadres: www.social2.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020