Leveringen - 488460-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Motorină

2020/S 202-488460

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Număr naţional de înregistrare: 17093691
Adresă: Str. Olari nr. 15
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024056
Țară: România
Persoană de contact: Ștefania Vochin
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefon: +40 213110029
Fax: +40 213110029
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.social2.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție carburanți sub formă de bonuri valorice

Număr de referinţă: 17093691_2020_PAAPD1136282
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie carburanti sub forma de bonuri valorice, conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 052 418.36 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 052 418.36 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09132100 Benzină fără plumb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia carburantilor sub forma de bonuri valorice se va face conform specificatiilor din caietul de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Produs/UM/cantitate maxima acord-cadru/Cantitate minima acord-cadru/Cantitate maxima contract/ Cantitate minima contract.

Benzina fara plumb/L/9 000/4 500/3 000/375.

Motorina/L/ 281 400/140 700/93 800/11 725.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, trimestrial, semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 468 122,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Numar de statii existente in fiecare judet / Pondere: 23
Criteriu privind calitatea - Nume: Numarul de statii existente in Sectorul 2 / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 57
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 103-247803
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 130173
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Lukoil România
Număr naţional de înregistrare: RO 10547022
Adresă: Str. Siriului nr. 20, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014354
Țară: România
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefon: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Adresă internet: www.lukoil.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 404 366.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 052 418.36 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 052 418.36 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică a DGASPC Sector 2
Adresă: Str. Olari nr. 15 sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 024056
Țară: România
Telefon: +4 0212522202
Adresă internet: www.social2.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2020