Leveringen - 488460-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof

2020/S 202-488460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Nationaal identificatienummer: 17093691
Postadres: Str. Olari nr. 15
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 024056
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ștefania Vochin
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefoon: +40 213110029
Fax: +40 213110029
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.social2.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție carburanți sub formă de bonuri valorice

Referentienummer: 17093691_2020_PAAPD1136282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 052 418.36 RON / Hoogste offerte: 1 052 418.36 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-247803

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 130173
Benaming:

Acord-cadru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Siriului nr. 20, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014354
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Internetadres: www.lukoil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 404 366.00 RON
Laagste offerte: 1 052 418.36 RON / Hoogste offerte: 1 052 418.36 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020