Leveringen - 488474-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Thessaloniki: Motorvoertuigen

2020/S 202-488474

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Ampelokipon - Menemenis
Postadres: Patr. Grigorioy E' 12
Plaats: Thessaloniki
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 561 23
Land: Griekenland
Contactpersoon: Dimos Ampelokipon - Menemenis
E-mail: d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr
Telefoon: +30 2313313644/+30 2313313641
Fax: +30 2313313625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, και ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Referentienummer: 639/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 249 960.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 1 λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 Α.με.Α. θέσεων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121000 Bussen en touringcars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων, τουλάχιστον 4 θέσεων.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 κγρ).

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-code: EL52 Κεντρική Μακεδονία
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-190440

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18813/20
Perceel nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια 1 λεωφορείου καινούργιου, αμεταχείριστου, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6) με 45+1+1+1 Α.με.Α. θέσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Εμπορική Μηχανημάτων και Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε. διακριτικός τίτλος «Ergotrak»
Postadres: Σιδηροκάστρου 5 - 7
Plaats: Αττική
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 118 55
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2106293400
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18814/20
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια 2 ηλεκτροκίνητων επιβατηγών οχημάτων, τουλάχιστον 4 θέσεων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aiglon Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων
Postadres: Λ. Κηφισίας 240 - 242
Plaats: Αττική
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 152 31
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2106700250
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 096.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 060.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Προμήθεια 1 ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου (ωφ. φορτίο καρότσας τουλάχιστον 210 κγρ).

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020