Leveringen - 488491-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Cahors: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 202-488491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lot aide à domicile
Postadres: 48 rue Montaudié
Plaats: Cahors
NUTS-code: FRJ25 Lot
Postcode: 46000
Land: Frankrijk
E-mail: Cellulemarches@epl-lad.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lotaideadomicile.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPL Lot aide à domicile/aide à domicile/portage de repas
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aide à domicile/portage de repas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas

Referentienummer: LAD2020-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 223 080.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ25 Lot
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deux véhicules supplémentaires en commande différée.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-315668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: LAD2020-017
Perceel nr.: 01
Benaming:

Location et maintenance de véhicules frigorifiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Le petit forestier
Postadres: 11 route de Tremblay
Plaats: Villepinte
NUTS-code: FRJ25 Lot
Postcode: 93420
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.petitforestier.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.GREFFE-TC-CAHORS.FR
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.GREFFE-TC-CAHORS.FR
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020