Leveringen - 488491-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Cahors: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 202-488491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lot aide à domicile
Postadres: 48 rue Montaudié
Plaats: Cahors
NUTS-code: FRJ25 Lot
Postcode: 46000
Land: Frankrijk
E-mail: Cellulemarches@epl-lad.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lotaideadomicile.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aide à domicile/portage de repas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas

Referentienummer: LAD2020-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 223 080.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ25 Lot

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-315668

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: LAD2020-017
Perceel nr.: 01
Benaming:

Location et maintenance de véhicules frigorifiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Le petit forestier
Postadres: 11 route de Tremblay
Plaats: Villepinte
NUTS-code: FRJ25 Lot
Postcode: 93420
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.petitforestier.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020