Leveringen - 488515-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Logroño: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 202-488515

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Riojano de Salud
Postadres: C/ Piqueras, 98
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
E-mail: seris.contratacion@riojasalud.es
Telefoon: +34 941298438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.larioja.org/contratacion-publica/es?locale=es_ES
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalización a domicilio. Servicio Riojano de Salud

Referentienummer: 15-3-2.01-0007/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalización a domicilio. Servicio Riojano de Salud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 418 314.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bombas volumétricas y jeringa de hospitalización

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Servicio Riojano de Salud (diferentes ubicaciones del Hospital San Pedro).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalización a domicilio. Servicio Riojano de Salud. Lote 1: bombas volumétricas y jeringa de hospitalización.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de valor basados en un juicio de valor / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prórroga: sí. Para un periodo máximo de treinta y ocho meses. Total sesenta meses de periodo de ejecución.

Modificación: aumento 10 % cantidad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bombas volumétricas de unidad oncohematológica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Servicio Riojano de Salud (diferentes ubicaciones del Hospital San Pedro).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalización a domicilio. Servicio Riojano de Salud. Lote 2: bombas volumétricas de unidad oncohematológica.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de valor basados en un juicio de valor / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prórroga: sí. Para un periodo máximo de treinta y ocho meses. Total sesenta meses de periodo de ejecución.

Modificación: aumento 10 % cantidad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bombas infusión ambulatoria (hospitalización a domicilio)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Servicio Riojano de Salud (diferentes ubicaciones del Hospital San Pedro).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalizacion a domicilio. Servicio Riojano de Salud. Lote 3: bombas infusión ambulatoria (hospitalización a domicilio).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de valor basados en un juicio de valor / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prórroga: sí. Para un periodo máximo de treinta y ocho meses. Total sesenta meses de periodo de ejecución.

Modificación: aumento 10 % cantidad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alargadera baja absorción

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES230 La Rioja
Voornaamste plaats van uitvoering:

Servicio Riojano de Salud (diferentes ubicaciones del Hospital San Pedro).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de material fungible para bombas de infusión intravenosa para hospitalización, unidades críticas, unidades oncohematológicas y hospitalización a domicilio. Servicio Riojano de Salud. Lote 4: alargadera baja absorción.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios de valor basados en un juicio de valor / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prórroga: sí. Para un periodo máximo de treinta y ocho meses. Total sesenta meses de periodo de ejecución.

Modificación: aumento 10 % cantidad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 022-047709
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Bombas volumétricas y jeringa de hospitalización

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Medical, S. A.
Plaats: Rubí
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 869.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Bombas volumétricas de unidad oncohematológica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S. L.
Plaats: Alcobendas
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 272.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Bombas infusión ambulatoria (hospitalización a domicilio)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smiths Medical España
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 192.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Alargadera baja absorción

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nacil Médica 4 Group, S. L.
Plaats: Loiu (Bizkaia)
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 980.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/tacrc/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020