Lieferungen - 48852-2023

25/01/2023    S18

Polen-Krakau: Tragbare Computer

2023/S 018-048852

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Wolak
E-Mail: miroslaw.wolak@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633905
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uj.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.465.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera załącznik A do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 179 760.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30211000 Zentralrechner
30213300 Tischcomputer
30237200 Computerzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa sprzętu komputerowego:

6 sztuk komputerów przenośnych typu notebook z ekranem 14” z akcesoriami.

3 sztuki komputerów przenośnych typu notebook o wysokiej wydajności do zastosowań programistycznych z ekranem 14" z akcesoriami.

6 sztuk komputerów przenośnych typu notebook do zastosowań biurowych i administracyjnych z ekranem 14" z akcesoriami.

1 sztuki komputera przenośnego typu notebook o wysokiej wydajności do zastosowań biurowych i administracyjnych z ekranem 14" o z akcesoriami.

1 sztuki komputera przenośnego typu notebook o wysokiej wydajności do zastosowań graficznych z ekranem 15,6” z akcesoriami.

1 (jednej) sztuki zestawu komputer stacjonarny o wysokiej wydajności do zastosowań projektowych.

1 (jednej) sztuki zestawu komputer stacjonarny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 224-646284
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP 676-10-00-896
Postanschrift: Al. Mickiewicza 27
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-120
Land: Polen
E-Mail: office@progress.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 179 760.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 178 216.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:

1.1 art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2;

1.2 art. 7 ust. 1 "Ustawy Sankcyjnej " z 13.04.2022 r.;

1.3 art. 5k "Rozporządzenia sankcyjnego" Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r.;

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);

2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);

2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);

2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);

2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1-2.4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka

albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust. 2.2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wykonawca składa:

1. obligatoryjnie wraz z ofertą:

1.1 JEDZ;

1.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Ustawy sankcyjnej i Rozporządzenia sankcyjnego;

1.3 oświadczenie o podziale prac w konsorcjum (o ile dotyczy);

2. na wezwanie:

2.1 informację z KRK;

2.2 oświadczenie dot. grupy kapitałowej;

2.3 zaświadczenie US;

2.4 zaświadczenie ZUS lub KRUS;

2.5 KRS lub CEiIDG (o ile dotyczy);

2.6 oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ

2.7 oświadczenie aktualności informacji zawartych oświadczeniu sankcyjnym

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023