Leveringen - 488529-2020

16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Laboratoriumreagentia

2020/S 202-488529

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Nationaal identificatienummer: 124364561
Postadres: Santariškių g. 2
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08661
Land: Litouwen
Contactpersoon: Algimantas Varžgalys
E-mail: algimantas.varzgalys@vpc.lt
Telefoon: +370 52477365
Fax: +370 52720044
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.santa.lt/
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Antikūnų, skirtų diagnostiniams tyrimams, atliekamiems imunohistochemijos tyrimo metodu, pirkimas

Referentienummer: Antikūnų, skirtų diagnostiniams
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 96 694.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312629

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Antikūnų, skirtų diagnostiniams tyrimams, atliekamiems imunohistochemijos tyrimo metodu, pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Expertus Vilnensis“
Nationaal identificatienummer: 121386360
Postadres: Mokslininkų g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-08412
Land: Litouwen
Telefoon: +370 52729374
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 694.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020