Leveringen - 488537-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Bonn: Draagbare computers

2020/S 202-488537

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesinstitut für Berufsbildung
Postadres: Robert-Schuman-Platz 3
Plaats: Bonn
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 53175
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@bibb.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bibb.de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Lieferung von 200 Laptops mit externen Datenzugriff (VPN) einschließlich Zubehör“

Referentienummer: 110520.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (im Folgenden der Auftraggeber – „AG“) setzt seine 2016 beschlossene Mobilitätsstrategie weiter um. Die Strategie beinhaltet die vollständige Umrüstung der IT-Ausstattung von einem festen Arbeitsplatzrechner zu einem mobilen Endgerät mit externen Datenzugriff für alle dafür geeigneten Arbeitsplätze. Dazu beabsichtigt das BIBB, in einem nächsten Schritt 200 tragbare Computer (Laptops) einschließlich Zubehör zu erwerben.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 228 018.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (im Folgenden der Auftraggeber – „AG“) setzt seine 2016 beschlossene Mobilitätsstrategie weiter um. Die Strategie beinhaltet die vollständige Umrüstung der IT-Ausstattung von einem festen Arbeitsplatzrechner zu einem mobilen Endgerät mit externen Datenzugriff für alle dafür geeigneten Arbeitsplätze. Dazu beabsichtigt das BIBB, in einem nächsten Schritt 200 tragbare Computer (Laptops) einschließlich Zubehör zu erwerben.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termintreue / Lieferzeit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Energieverbrauch / Weging: 20
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318759
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110520.001
Benaming:

„Lieferung von 200 Laptops mit externen Datenzugriff (VPN) einschließlich Zubehör“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: alsterarbeit gemeinnützige GmbH
Postadres: Elisabeth Flügge Straße 10
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 22337
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 018.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020