Leveringen - 488537-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Bonn: Draagbare computers

2020/S 202-488537

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesinstitut für Berufsbildung
Postadres: Robert-Schuman-Platz 3
Plaats: Bonn
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 53175
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@bibb.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bibb.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Lieferung von 200 Laptops mit externen Datenzugriff (VPN) einschließlich Zubehör“

Referentienummer: 110520.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 228 018.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318759

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110520.001
Benaming:

„Lieferung von 200 Laptops mit externen Datenzugriff (VPN) einschließlich Zubehör“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: alsterarbeit gemeinnützige GmbH
Postadres: Elisabeth Flügge Straße 10
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 22337
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 018.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020