Leveringen - 488549-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Kassel: Elektriciteit

2020/S 202-488549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Kassel, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung — Energiemanagement
Postadres: Am Druselplatz 5
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Postcode: 34117
Land: Duitsland
E-mail: vergabemanagement@kassel.de
Telefoon: +49 5617877078
Fax: +49 5617876280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kassel.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Ökostrom an die Abnahmestellen der Stadt Kassel und „Die Stadtreiniger" Kassel

Referentienummer: 2020-210-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Ökotrom an die Abnahmestellen der Stadt Kassel und des Eigenbetriebs der Stadt Kassel „Die Stadtreiniger" mit einem Energiebedarf von ca. 12 Mio. kWh/a pro Lieferjahr für ca. 375 Abnahmestellen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 565 430.62 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung von Ökostrom für Annahmestellen ohne Leistungsmessung (SLP)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Kassel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Ökostrom an die Annahmestellen ohne Leistungsmessung (SLP) der Stadt Kassel und die des Eigenbetriebes der Stadt Kassel „Die Stadtreiniger" mit einem Energiebedarf von ca. 4,9 Mio. kWh/a pro Lieferjahr für ca. 345 Abnahmestellen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung von Ökostrom für Abnahmestellen mit Leistungsbemessung (RLM)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet Kassel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Ökostrom an die Annahmestellen mit Leistungsmessung (RLM) der Stadt Kassel und die des Eigenbetriebes der Stadt Kassel „Die Stadtreiniger" mit einem Energiebedarf von ca.7,1 Mio. kWh/a pro Lieferjahr für ca. 30 Abnahmestellen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312713
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Strombelieferung: Abnahmestellen ohne Leistungsmessung (SLP), Straßenbeleuchtung und Wärmestrom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Städtische Werke Kassel AG
Postadres: Königstor 3-12
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
Postcode: 34117
Land: Duitsland
E-mail: johanna.foerster@sw-kassel.de
Telefoon: +49 5617821663
Fax: +49 5617822344
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 064 686.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Strombelieferung: Abnahmestellen mit registrierenden Leistungesmessungen (RLM)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energie Vertrieb Deutschland EVD GmbH
Postadres: Christoph-Probst-Weg 4
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE60 Hamburg
Postcode: 20251
Land: Duitsland
E-mail: jake@energiedeutschland.de
Telefoon: +49 4061135113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 744.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020