Leveringen - 488555-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Nancy: Transmissie-elektronenmicroscoop

2020/S 202-488555

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Lorraine
Nationaal identificatienummer: 13001550600012
Postadres: 34 cours Léopold — CS 25233
Plaats: Nancy Cedex
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54052
Land: Frankrijk
E-mail: Dha-nancy@univ-lorraine.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.univ-lorraine.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherhe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20b40

Referentienummer: 20B40N
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38511200 Transmissie-elektronenmicroscoop
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 153 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38511200 Transmissie-elektronenmicroscoop
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20B40
Benaming:

Achat d'un microscope électronique à transmission de table

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Delong Instruments
Nationaal identificatienummer: cz46903879
Postadres: Palackého Trida 153b
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020