Dienstleistungen - 488557-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen

2017/S 235-488557

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polen
Kontaktstelle(n): Robert Zawadzki
Telefon: +48 223349905
E-Mail: bpp@paih.gov.pl
Fax: +48 223349889
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.paih.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.paih.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: BOK/BR/II.633-25-58/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79950000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej w latach 2018–2019, obejmująca zaprojektowanie, budowę, demontaż i obsługę polskich stoisk informacyjno-promocyjnych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79950000
79930000
22462000
79342200
55300000
63520000
55500000
55400000
60161000
63521000
66510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:

Dubaj, ZEA.

Szanghaj, Chiny.

Mumbaj, Indie.

Bengaluru, Indie.

Saint Petersburg, Rosja.

Boston, USA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje Przygotowanie 12 stoisk informacyjno-promocyjnych na następujących imprezach targowo-wystawienniczych (dalej zwanych „targami”) o wskazanej minimalnej powierzchni wystawienniczej:

1) Middle East Pharm Cold Chain Congress 2018, Dubaj, ZEA (kwiecień 2018), 25 m2;

2) Middle East Pharm Cold Chain Congress 2019, Dubaj, ZEA (kwiecień 2019), 25 m2;

3) CPhI CHina BioPH China 2018, Szanghaj, Chiny (20–22.6.2018), 25 m2;

4) CPhI CHina BioPH China 2019, Szanghaj, Chiny (czerwiec 2019), 25 m2;

5) CPhI BioPH India 2018, Mumbaj, Indie, (listopad 2018), 25 m2;

6) CPhI BioPH India 2019, Mumbaj, Indie, (listopad 2019), 25 m2;

7) India Pharma 2018, Bengaluru, Indie (15–17.2.2018), 25 m2;

8) India Pharma 2019, Bengaluru, Indie (luty 2019), 25 m2;

9) IPhEB CPhi Biotechnologia/Pharma 2018, Saint Petersburg, Rosja (11–13.4.2018), 25 m2;

10) IPhEB CPhi Biotechnologia/PHARMA 2019, Saint Petersburg, Rosja (kwiecień 2019), 25 m2;

11) BIO International Convention 2018 / Boston, USA (4–7.6.2018), 25 m2;

12) BIO International Convention 2019 / zmienna lokalizacja (czerwiec 2019), 25 m2.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące działania:

1) Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych na powierzchni ekspozycyjnej wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego;

2) Zaprojektowanie stoisk informacyjno- promocyjnych, promujących polski przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny na wskazanych powyżej targach zagranicznych. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia projektu każdego stoiska na 100 dni przed terminem wydarzenia celem uzyskania akceptacji projektu w Ministerstwie Rozwoju. Warunek ten nie dotyczy targów organizowanych w I kwartale 2018 r. kiedy to czas poprzedzający wydarzenie jest krótszy niż 100 dni;

3) Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskami”) na poszczególnych targach w ramach powierzchni ekspozycyjnej wskazanej w ust. 2;

4) Demontaż stoiska po zakończeniu imprezy targowej zgodnie z warunkami organizatora targów;

5) Kompleksowa obsługa stoisk w następującym zakresie:

• Zapewnienie obsługi merytorycznej eksperta branżowego na stoisku,

• Zapewnienie oprawy audiowizualnej, w tym obsługę prezentacji filmu w technologii Video 360 na specjalnych okularach do jednoczesnego oglądania przez 3 osoby,

• Zapewnienie serwisu kawowo-herbacianego oraz poczęstunku na stoiskach,

• Zapewnienie obsługi technicznej stoisk,

• Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia stoisk, w tym wyposażenia i personelu obsługującego stoiska,

• Zrealizowanie działań kreatywnych na stoisku w formie wirtualnych animacji z wykorzystaniem, użyczonych przez Zamawiającego, piramid holograficznych poprzez dostarczenie na stoisko, uruchomienie oraz serwis i obsługę piramid holograficznych przez wszystkie dni targowe. Sprzęt, wraz z instrukcją użytkowania zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Opis poglądowy piramidy holograficznej stanowi Załącznik nr 3 do SOPZ.

• Spedycję na stoiska targowe wskazanych przez Zamawiającego materiałów z Polski.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do IWZ.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 974 946.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Ende: 31/12/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: 9. Zamówienie zrealizowane jest w ramach projektu: "promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” POIR.03.03.02-00-0001/15.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy Pzp.

2. Zamawiający określił warunki w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale IX Istotnych Warunków Zamówienia

3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału – zostaną zawarte w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do IWZ.

4. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale XIX IWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) Wzór Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy Pzp.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 19/12/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie określone w ust. 1 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III IWZ.

3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie.

4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:

1) projektu stoisk targowych;

2) wykonanie elementów konstrukcji stoiska w tym ich montażu i demontażu oraz kompleksowej obsługi stoiska targowego, szczególnie w zakresie obsługi technicznej i obsługi audiowizualnej, podczas międzynarodowych imprez targowych, w tym przynajmniej dwie za granicą (w ramach usługi Wykonawca musiał zapewnić np. obsługę asystencką, obsługę hostess, obsługę cateringową);

— Każda z usług była realizowana na powierzchni co najmniej 40 m², o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda.

8. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym:

1) przynajmniej 1 osobą, która będzie zajmowała stanowisko Koordynatora Projektu – posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu pracowników w co najmniej 5 zamówieniach, które obejmowały zabudowę, wyposażenie i obsługę powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych imprezach targowych, w tym przynajmniej 3 za granicą; posługującą się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. W toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Koordynatora Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić;

2) ekspertem z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, który w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, na stanowisku kierowniczym lub w charakterze konsultanta lub eksperta, w ośrodkach badawczych lub organizacjach branżowych lub stowarzyszeniach lub placówkach edukacyjnych lub jako dziennikarz w mediach branżowych i posiadającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację werbalną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz IWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017