Diensten - 488575-2018

06/11/2018    S213

Verenigd Koninkrijk-Bingley: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2018/S 213-488575

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UK Asset Resolution Ltd (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: ResiCo@UKAR.co.uk
Telefoon: +44 0000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ukar.co.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Saturn

Referentienummer: RM6139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

UK Asset Resolution Ltd (UKAR) is nearing completion of its objective of returning the UK taxpayers’ investment in NRAM Ltd (NRAM) and Bradford and Bingley plc (B&B) to the private sector. One option is to sell the NRAM and B&B legal entities, leaving UKAR in public ownership.

UKAR is seeking to establish a single supplier contract to outsource all aspects of the running of its remaining business, with the exception of board and company secretarial functions.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
72224000 Advies over projectmanagement
72322000 Gegevensbeheerdiensten
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
79996000 Bedrijfsorganisatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

UK Asset Resolution Ltd (UKAR) is nearing completion of its objective of returning the UK taxpayers’ investment in NRAM Ltd (NRAM) and Bradford and Bingley plc (B&B) to the private sector. One option is to sell the NRAM and B&B legal entities, leaving UKAR in public ownership.

UKAR is therefore seeking to establish a single supplier contract to outsource all aspects of the running of its remaining business, with the exception of board and company secretarial functions.

UKAR will be responsible for meeting contractual obligations to the buyer of B&B and NRAM, a range of liabilities relating to previous asset sales, sponsoring the legacy defined benefit pension schemes and administering other non-loan assets and liabilities.

The scope of the contract requires the provision of claims management services and the outsourcing of business administration activities required to run the business, such as management reporting, stakeholder management and other miscellaneous activities (such as, potentially, residual pension management responsibilities). It also involves the planning and management of the transition to the new arrangements.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 132
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract will be awarded for an initial term of five (5) years, with an option to extend for three (3) further periods of twenty four (24) consecutive months. Any extension will be exercised at the discretion of UKAR.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Please refer to procurement documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value provided at Section II.1.5 and Section II.2.6 is only an estimate. Actual contract spend will be dependent on activity under the contract.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As described in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This procurement is being hosted by CCS, on behalf of UKAR, throughout the procurement process. The procurement will be managed electronically via the CCS eSourcing suite (the Bravo Portal). To participate in this procurement, participants must first be registered on the Bravo Portal.

Registering for access:

The BravoSolution eSourcing tool (the “Bravo Portal”) will be the route for sharing all information and communicating with UKAR. If you have recently registered on the Bravo Portal for another CCS procurement you can use the same account for this new procurement. If not, you will first need to register your organisation on the portal.

To register, you will need to:

1) Go to the URL: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk.

2) Select the link “I am a new supplier user";

3) Read and agree to the portal user agreement;

4) Complete the registration form, providing information including:

— the full legal name of your organisation,

— your company registration number,

— your DUNS number — a unique 9-digit number provided to organisations free of charge by Dun and Bradstreet,

— user and contact details.

Note: If you require additional users from your organisation to see the bidder information pack, do not repeat the above process as this will create a new separate organisation account; instead the registered user can add additional users to the existing supplier organisation account via “User Management” > “Manage Users” > “Users” > “Create".

For assistance please contact the eSourcing Help-desk operated by BravoSolution by email at help@bravosolution.co.uk, or call 0800 069 8630.

Accessing the procurement documents:

Once potential bidders have registered on the Bravo Portal they should send:

1) details of the email address with which they have registered and

2) a signed non-disclosure agreement (“NDA”) in the form provided with this notice (see instructions for access below),

To UKAR, in order to gain access to the procurement documents (the “Bidder Information Pack”).

The NDA can be found on “Contracts Finder” via the following link:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/29290988-250f-42b2-bcde-cd412b2a1f56. Completed NDAs should be signed and provided to ResiCo@UKAR.co.uk as soon as possible.

Once UKAR has received the bidder’s signed NDA, CCS will arrange for the bidder to be sent an invitation to access the bidder information pack via the Bravo Portal. Your registered user will receive a notification email to alert them once you have been granted access to the bidder information pack. The bidder information pack includes detailed information on the requirements of this procurement and a selection questionnaire that must be completed and submitted via the Bravo Portal by 10:00 am on 10.12.2018. UKAR will assess potential bidders on the basis of their responses to the selection questionnaire.

UKAR expressly reserves the right:

(i) not to award the contract as a result of the procurement process commenced by publication of this notice and

(ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition in accordance with EU directives. In no circumstances will UKAR be liable for any costs incurred by bidders. Any expenditure, work or effort undertaken prior to contract award is accordingly a matter solely for the commercial judgement of bidders.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: UK Asset Resolution (UKAR)
Postadres: Croft Road, Crossflatts
Plaats: Bingley
Postcode: BD16 2UA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2018