Leveringen - 488579-2020

16/10/2020    S202

Letland-Riga: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 202-488579

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Latvijas Universitāte
Nationaal identificatienummer: 90000076669
Postadres: Raiņa bulvāris 19
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1050
Land: Letland
Contactpersoon: Sintija Sīmane
E-mail: iepirkums@lu.lv
Telefoon: +371 67034301
Fax: +371 67225039
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lu.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1020
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu piegāde

Referentienummer: LU 2020/43
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reaģenti un antivielas imūnhistoķīmisko farmakoloģisko pētījumu vajadzībām

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33696500 Laboratoriumreagentia
33696300 Chemische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ķirurģijas materiāli in vivo pētījumiem

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33696500 Laboratoriumreagentia
33169000 Chirurgische instrumenten
19520000 Producten van plastic
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vides bagātinātāji un pakaiši izmēģinājuma dzīvniekiem (grauzējiem) in vivo pētījumiem

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
03419100 Timmerhoutproducten
19520000 Producten van plastic
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402982

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Reaģenti un antivielas imūnhistoķīmisko farmakoloģisko pētījumu vajadzībām

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Biotecha Latvia”
Nationaal identificatienummer: 40103648320
Postadres: Kalna iela 17–1
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1003
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Ķirurģijas materiāli in vivo pētījumiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Animalab Baltic”
Nationaal identificatienummer: 42403043857
Postadres: Ventspils iela 50
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1002
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Vides bagātinātāji un pakaiši izmēģinājuma dzīvniekiem (grauzējiem) in vivo pētījumiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Animalab Baltic”
Nationaal identificatienummer: 42403043857
Postadres: Ventspils iela 50
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1002
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020