Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488583-2021

28/09/2021    S188

Bulgaria-Smolyan: Electricity

2021/S 188-488583

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - D-R BRATAN ShUKEROV AD
National registration number: 120503871
Postal address: bul. BaLGARIYa No..2
Town: gr. Smolyan
NUTS code: BG424 Смолян / Smolyan
Postal code: 4700
Country: Bulgaria
Contact person: Nedyalka Atanasova Staevska
E-mail: mbalsm_staevska@abv.bg
Telephone: +359 30162666
Fax: +359 30162549
Internet address(es):
Main address: https://mbalsmolyan.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18549
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/161462
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/161462
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за  ниско напрежение.

 

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:

Прогнозен енергиен недостиг:  10 % .

Прогнозен енергиен излишък:  10% .

 

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 600 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, с възможност за удължаване на нови 6 /шест/ месеца при неподписване на нов договор, в който случай прогнозното количество нараства с 50% от предвиденото за 12 месеца.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 713 928.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG424 Смолян / Smolyan
Main site or place of performance:

Местата на присъединяване на обектите към електро разпределителната мрежа.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на активна нетна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД и участие в стандартна балансираща група”

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение:

Прогнозен енергиен недостиг: 10 % .

Прогнозен енергиен излишък: 10% .

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на 1 600 Mwh прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, с възможност за удължаване на нови 6 /шест/ месеца при неподписване на нов договор, в който случай прогнозното количество нараства с 50% от предвиденото за 12 месеца.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 713 928,00 лв. за 18 м., в т.ч. 475 952,00 лв. без ДДС за 12 м. и 237 976,00 лв. без ДДС за 6 м. при удължаване на договора.

В прогнозната стойност на поръчката са включени акцизите по чл.20 от Закона за акцизите и данъчните складове, определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“, мрежови услуги (такси „пренос и достъп“ към електроразпределителната и електропреносната мрежи), както и нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно НРЦЕЕ.

Прогнозно количество в размер на 1 600 Mwh за 12 месеца, 800 Mwh за 6 месеца при удължаване на договора и 2 400 Mwh за 18 месеца.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 713 928.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с нови до 6 м. като прогнозното количество за този период представлява 50% от предвиденото количество за първите 12 м.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидени възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение.

2.Стойността на договора може да се увеличи при спазване на 116, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай на удължаване на срока на договора с 6 месеца, при което стойността на договора нараства с 237 976,00 лв. без включен ДДС, което представлява 50% от предвиденото количество за 12 месеца и всички плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – цената на нетна активна консумирана електрическа енергия, акциз по чл. 20 от ЗАДС, такса „задължение към обществото“, всички мрежови услуги (такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната мрежи), както и нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ, за да обезпечи оставащото време на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходване на така формиращата се максимална стойност на договора и преди изтичането на първоначалните 12 месеца на договора, ако в резултат на непредвидено завишаване на доставките, се е стигнало до изчерпване на първоначалната стойност на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към разходване на така формиращата се максимална стойност на договора и преди изтичането на първоначалните 12-месеца на договора, ако в резултат на непредвидено завишаване на доставките, се е стигнало до изчерпване на първоначалната стойност на договора, чрез подписване на допълнително споразумение.

Предметът на поръчката съдържа възможност за удължаване на срока на договора с допълнителни до 6 м. и съответно, увеличаване на стойността на договора със съразмерните до 50% от първоначалната стойност на договора. Тази възможност се активира в случай на липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда и условията на ЗОП в рамките на първоначалния срок от 12 м., както и при преждевременно разходване стойността на договора.

Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне с до 50% от първоначално определената за първите 12 м. за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с до 6 м., както и на хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на поръчката и отразява съответното завишаване с до 50% посочения обем - количество за нетна активна електрическа енергия. Прогнозното количество и стойност на така посочената опция съответства на 50% oт количеството и стойността за първите 12 м., а в прогнозната стойност на поръчката е включен разходът за максималните 18 м., съгласно чл. 21, ал.1 от ЗОП.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Участниците следва да притежават лиценз за търговия с електрическа енергия издаден от ДКЕВР, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група”;

За доказване на съответствието с изискването на т.1, Участникът декларира в електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, поле: „Вписване в съответен професионален регистър“.

2. Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства като попълва еЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, поле: „ Вписване в търговски регистър“.

В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за

изпълнител представя описаните документи.

Възложителят няма да изисква документите, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър,

или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се предвиждат

Minimum level(s) of standards possibly required:

не се предвиждат

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да притежава валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника;

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата по т.1 като попълва ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, поле: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “, въпрос №1.

В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за

изпълнител представя описаните документи.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да притежава валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника;

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата по т.1 като попълва ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, поле: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “, въпрос №1.

В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за

изпълнител представя описаните документи.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Лично състояние на участникът: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне

на ЕЕДОП.

Основанията за отстраняване на участниците от процедурата са:

– наличието на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;

– наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици;

– наличието на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

придобитото имущество.

– в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността

на участника.

За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите,

посочени в чл. 58 от ЗОП.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

август-септември 2022

VI.3)Additional information:

Предметът на поръчката съдържа възможност за удължаване на срока на договора с допълнителни до 6 м. и

съответно, увеличаване на стойността на договора със съразмерните до 50% от първонач. стойност на договора.

Тази възможност се активира в случай на липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда и условията

на ЗОП в рамките на първоначалния срок от 12 м., както и при преждевременно разходване стойността на

договора.Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за

удължаване на срока на договора с нови до 6 м. като прогнозното количество за този период представлява 50% от

предвиденото количество за първите 12 м.Като включена опция по чл. 21, ал.1 ЗОП в поръчката се квалифицира

възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с удължаването на срока на договора.

Стойността на договора може да нарасне с до 50% от първонач. определената за първите 12 м. за обезпечаване на

възможността за подновяване на договора с до 6 м., както и на хипотезата за изчерпване на стойността на

договора преди изтичане на срока му. Тази опция е включена в прогн. стойност на поръчката и отразява

съответното завишаване с до 50% посочения обем - количество за нетна активна ел. енергия. Прогнозното

количество и стойност на така посочената опция съответства на 50% oт количеството и стойността за първите 12 м.,

а в прогнозната стойност на поръчката е включен разходът за максималните 18 м., съгласно чл. 21, ал.1 от

ЗОП.Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание по

чл.55,ал.1,т.1.ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката

съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е

установен. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 ЗОП може да

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 ЗОП.За

доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите,

посочени в чл. 58 от ЗОП.Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 3% от прогн. стойност на договора.Възложителят има право да задържи,при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „ПИБ” АД, BG54FINV91501017423230, BIC:FINVBGSF, под формата на банк. гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банк.гаранция или застраховка следва да са със срок на валидност с 30 дни по-голям от 12 месечния срок на договор.В случаите на банк. гаранция или застраховка при удължаване на 12-месечния срок на договора изпълнителят е длъжен преди изтичането на срока на гаранцията да представи гаранция с актуализиран срок, който е не по-кратък от 30 дни след изтичането на новите 6 м. В този случай изпълнителят сам избира формата на новата гаранция в рамките на вариантите, посочени в ЗОП.Начин на плащане: по банков път, в лева, отложено, срок посочен в календарни дни, съобразен с чл.303а от ТЗ, но не по-кратък от 10 календарни дни от издаване на фактура.Общата прогн. стойност на обществената поръчка е в размер на 713 928,00 лв. за 18 м., в т.ч. 475 952,00 лв. без ДДС за 12 м. и 237 976,00 лв. без ДДС за 6 м. при удължаване на договора.Прог. количество в размер на 1 600 Mwh за 12 м., 800 Mwh за 6 м. при удължаване на договора и 2 400 Mwh за 18 м.Посочените прогн. стойности в раздели II.1.5. и II.2.6. са за 18 м., като в тези стойности са включени и предвиденото удължаване на договора за 6м.Източник на финансиране:НЗОК и собст. средства на ЛЗ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалби се подават съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021