Leveringen - 488584-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 202-488584

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_33027551
Postadres: Gellérthegy utca 30–32.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1016
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://elkh.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agrártudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79702102
Postadres: Brunszvik utca 2. 174. 176
Plaats: Martonvásár
NUTS-code: HU211 Fejér
Postcode: 2462
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agrar.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71462927
Postadres: Csatkai Endre utca 6–8.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://csfk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96089790
Postadres: Szigony utca 43.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1083
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://koki.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_70942785
Postadres: Tóth Kálmán utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1097
Land: Hongarije
Contactpersoon: LUkács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.krtk.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ökológiai Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19965990
Postadres: Klebelsberg Kunó utca 3. 571/1
Plaats: Tihany
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 8237
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.okologia.mta.hu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Természettudományi Kutatóközpont
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30537497
Postadres: Magyar tudósok körútja 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lukács Tamás
E-mail: forum@forumzrt.hu
Telefoon: +36 204121855
Fax: +36 16170616
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ttk.hu/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz energia beszerzése

Referentienummer: EKR000654012020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 362 484.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
NUTS-code: HU211 Fejér
NUTS-code: HU213 Veszprém
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338988

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz energia beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NKM Energia Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10366000
Postadres: II. János Pál pápa tér 20.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefoon: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Internetadres: http://www.nemzetikozmuvek.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 362 484.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020