Leveringen - 488595-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Frontignan: Bibliotheekboeken

2020/S 202-488595

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sète Agglopôle Méditerranée
Nationaal identificatienummer: 20006635500013
Postadres: 4 avenue d'Aigues
Plaats: Frontignan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34110
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agglopole.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.agglopole.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de livres imprimés pour les médiathèques de Sète Agglopôle Méditerranée

Referentienummer: 20md016/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 335 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Livres imprimés de fiction (multi-attributaire)

Perceel nr.: Lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Livres imprimés documentaires et textes lus (mono-attributaire)

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206575

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 1
Benaming:

Livres imprimés de fiction (multi-attributaire)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: L'Échappée Belle
Postadres: 7 rue Gambetta
Plaats: Sète
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 666.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 1
Benaming:

Livres imprimés de fiction (multi-attributaire)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: La Nouvelle Librairie Sétoise
Postadres: 7 rue Alsace Lorraine
Plaats: Sète
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 666.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 1
Benaming:

Livres imprimés de fiction (multi-attributaire)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupe Sauramps
Postadres: Le Triangle, CS 19026
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 666.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 2
Benaming:

Livres imprimés documentaires et textes lus (mono-attributaire)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupe Sauramps
Postadres: Le Triangle, CS 19026
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020