Lieferungen - 488600-2020

16/10/2020    S202

Ελλάδα-Ζωγράφου: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

2020/S 202-488600

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ζωγράφου
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Γ. Ζωγράφου 7
Πόλη: Ζωγράφου
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 157 72
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιώτα Μπαλτσιάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gbaltsaki@zografou.gr
Τηλέφωνο: +30 2132024293
Φαξ: +30 2107757645
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.zografou.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, περιφράξεων, αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, «έξυπνα παγκάκια», τραπεζόπαγκοι, κάδοι απορριμμάτων), καθώς και φυτών και φυτικού τοίχου, σε ελεύθερους χώρους του Δήμου Ζωγράφου:

1) παιδική χαρά επί της οδού Γαλήνης·

2) παιδική χαρά επί της πλατείας Μερκάτη·

3) παιδική χαρά επί της οδού Αγ. Ελένης·

4) επί της συμβολής των οδών Μαικήνα και Μενίππου (προαύλιο Νηπιαγωγείων)·

5) επί της πλατείας «Άνοιξη»,

καθώς και σημειακά σε οδούς και πλατείες του Δήμου, όπου απαιτείται η ανανέωση ή συμπλήρωση τού αστικού εξοπλισμού (πάγκοι, κάδοι κ.λπ.).

Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης και της ασφάλειας των χρηστών. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., αναφορικά με τα όργανα / εξοπλισμό, την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των οργάνων, την προστασία των παιδιών και την καταλληλότητα των προσβάσεων όλων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 310 925.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03121210 Άνθινες διατάξεις
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Ζωγράφου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού.

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

Η ανάπλαση δύο (2) υφιστάμενων σήμερα παιδικών χαρών (οδού Γαλήνης, Πλατείας Μερκάτη), οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό χρηστών· παρουσιάζουν, όμως, εκτεταμένες βλάβες και φθορές, και δεν είναι δυνατή η επαναπιστοποίησή τους με τη συνήθη συντήρηση.

Η συμπλήρωση - αναβάθμιση της παιδικής χαράς οδού Αγ. Ελένης, με προσθήκη εξοπλισμού παιδικής χαράς για νήπια.

Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η πιστοποίησή τους· αφετέρου δε, η βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη, και η κοινωνικοποίηση παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, αλλά και η δημιουργία ευχάριστων χώρων αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς. Με την προμήθεια αυτή, θα εξασφαλιστεί και για τους 3 χώρους το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά κυρίως η υγιεινή, η ασφάλεια και η δημιουργικότητα των παιδιών, που είναι οι χρήστες τους. Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή είναι να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υπό προμήθεια είδη στους χώρους παρέμβασης, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα πρότυπα, ούτως ώστε να είναι εφικτή από την αναθέτουσα αρχή η πιστοποίηση τής εκάστοτε παιδικής χαράς.

Η αναβάθμιση του προαυλίου των 13ου και 16ου Νηπιαγωγείων επί των οδών Μαικήνα και Μενίππου, με εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας και φυτεύσεων, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και χρησιμοποιήσιμο από τα νήπια.

Η δημιουργία φυτικού τοίχου στην πρόσφατα υλοποιημένη επέκταση τής πλατείας «Άνοιξη» προς τη Λεωφόρο Παπάγου, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό πρασίνου του χώρου.

Η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, αντιβανδαλιστικά «έξυπνα παγκάκια» και κάδοι απορριμμάτων) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, για την αισθητική αναβάθμισή τους και την εξυπηρέτηση τού κοινού.

Πιο αναλυτικά, για τις παιδικές χαρές προβλέπεται:

Οι νέοι εξοπλισμοί να είναι πιστοποιημένοι και τοποθετημένοι στους χώρους με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχουν μεταξύ τους οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Να τοποθετηθούν τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας, ανάλογα με το ύψος πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς.

Να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πληροφοριακές πινακίδες και σημάνσεις.

Να πιστοποιηθούν οι χώροι ως προς την ασφάλεια και καταλληλότητα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 081-190288
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού.

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Ζηνοβία Φ. Πανέλλα
Ταχ. διεύθυνση: Χαριουπόλεως 4
Πόλη: Νέα Σμύρνη
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 317 177.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 310 925.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ζωγράφου
Ταχ. διεύθυνση: Γ. Ζωγράφου 7
Πόλη: Ζωγράφου
Ταχ. κωδικός: 157 72
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gbaltsaki@zografou.gr
Τηλέφωνο: +30 2132024293
Φαξ: +30 2107757645
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://zografou.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει, παρεμπιπτόντως, όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια τής διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Γ. Ζωγράφου 7
Πόλη: Ζωγράφου
Ταχ. κωδικός: 157 72
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gbaltsaki@zografou.gr
Τηλέφωνο: +30 2132024293
Φαξ: +30 2107757645
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://zografou.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/10/2020