Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 488602-2020

16/10/2020    S202

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 202-488602

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Numer referencyjny: DN.21.1.60.2014
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: (https;//.ank.gov.pl)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:

— część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne),

— część 2 zamówienia – skanery wielkoformatowe,

— część 3 zamówienia – serwery.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 571 011.89 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

— monitor do komputerów:

• monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk,

• monitor graficzny – 1 sztuka,

— stacje robocze:

• komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki,

• komputer graficzny – 3 sztuki,

• notebook –11 sztuk,

• listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk,

• listwa zasilająca – 12 sztuk,

• oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji,

— drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

• drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk,

• drukarki do etykiet – 2 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki,

— skanery dokumentów:

• skaner płaski A3 – 4 sztuki,

• skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka,

• skaner do fotografii A3 – 1 sztuka,

— urządzenia multimedialne:

• monitor prezentacyjny – 3 sztuki,

• statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 szt.,

• stół multimedialny – 3 sztuki,

• kiosk multimedialny – 2 sztuki,

— oprogramowanie:

• oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk,

• oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka,

— zasilanie awaryjne:

• zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk,

— akcesoria komputerowe:

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 1,0m – 25 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 2,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 3,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 5,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 7,0m – 50 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk,

• Zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk,

• Klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki,

• zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk,

• klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki,

• słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk,

• pendrive – 8 sztuk,

• dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki,

• dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki,

• kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka,

— narzędzia IT:

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych,

• narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych,

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych,

• zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych,

• tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE,

• tester kabli i sieci LAN.

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości urządzeń / Waga: 50
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów wielkoformatowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

1. skanery dziełowe:

— skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

2. wyposażenie dodatkowe:

— stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3 – 3 szt.,

— monitor do stacji graficznej – 3 szt.,

— spektrofotometr – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Właścioości urządzeń / Waga: 40
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211500 Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

— serwer Rack – 4 sztuki

— serwery NAS

— serwer NAS typ 1 – 8 sztuk

— dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— serwer NAS typ 2 – 3 sztuki

— dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia Serwer NAS typ 2) 35,

— oprogramowanie:

• system operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk,

• oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory),

— urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka.

Wymagania dotyczące wdrożenia:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a) zakres rozwiązania;

b) opis architektury;

c) opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej:

— topologię połączeń,

— komponenty użyte do budowy rozwiązania;

d) adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym);

e) opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury;

f) opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania;

g) listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2–3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10 Gbit – 500 MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat. 7 (1 000 MHz).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora, która powinna zawierać co najmniej:

a) procedury instalacji i konfiguracji;

b) procedury działań administracyjnych;

c) procedury uruchomienia środowiska po awarii;

d) procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu;

e) procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości urządzeń / Waga: 50
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-318738
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (dostawa serwerów)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 382932868
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@maxtoits.pl
Tel.: +48 123783907
Adres internetowy: https://maxtol.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa E Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 242786533
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: biuro@grupae.pl
Tel.: +48 323271628
Adres internetowy: https://grupae.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 697 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 697 400.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020