Leveringen - 488602-2020

16/10/2020    S202

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 202-488602

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Narodowe w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001100
Adres pocztowy: ul. Sienna 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-960
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Tel.: +48 124224094
Faks: +48 124213544
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ank.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Numer referencyjny: DN.21.1.60.2014
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: (https;//.ank.gov.pl)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:

— część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne),

— część 2 zamówienia – skanery wielkoformatowe,

— część 3 zamówienia – serwery.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 571 011.89 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

— monitor do komputerów:

• monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk,

• monitor graficzny – 1 sztuka,

— stacje robocze:

• komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk,

• pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1),

• komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki,

• komputer graficzny – 3 sztuki,

• notebook –11 sztuk,

• listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk,

• listwa zasilająca – 12 sztuk,

• oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji,

— drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

• drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk,

• drukarki do etykiet – 2 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki,

• urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki,

— skanery dokumentów:

• skaner płaski A3 – 4 sztuki,

• skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka,

• skaner do fotografii A3 – 1 sztuka,

— urządzenia multimedialne:

• monitor prezentacyjny – 3 sztuki,

• statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 szt.,

• stół multimedialny – 3 sztuki,

• kiosk multimedialny – 2 sztuki,

— oprogramowanie:

• oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk,

• oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka,

— zasilanie awaryjne:

• zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk,

— akcesoria komputerowe:

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 1,0m – 25 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 2,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 3,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 5,0m – 100 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 7,0m – 50 sztuk,

• patchcord Kat.6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk,

• Zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk,

• Klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki,

• zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk,

• klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki,

• słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk,

• głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk,

• pendrive – 8 sztuk,

• dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki,

• dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki,

• kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka,

— narzędzia IT:

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych,

• narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych,

• zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych,

• zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych,

• tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE,

• tester kabli i sieci LAN.

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości urządzeń / Waga: 50
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów wielkoformatowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

1. skanery dziełowe:

— skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

— skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map,

2. wyposażenie dodatkowe:

— stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3 – 3 szt.,

— monitor do stacji graficznej – 3 szt.,

— spektrofotometr – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Właścioości urządzeń / Waga: 40
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211500 Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa obejmuje:

— serwer Rack – 4 sztuki

— serwery NAS

— serwer NAS typ 1 – 8 sztuk

— dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 1)

— serwer NAS typ 2 – 3 sztuki

— dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 2)

— zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia Serwer NAS typ 2) 35,

— oprogramowanie:

• system operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk,

• oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory),

— urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka.

Wymagania dotyczące wdrożenia:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a) zakres rozwiązania;

b) opis architektury;

c) opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej:

— topologię połączeń,

— komponenty użyte do budowy rozwiązania;

d) adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym);

e) opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury;

f) opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania;

g) listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2–3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10 Gbit – 500 MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat. 7 (1 000 MHz).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora, która powinna zawierać co najmniej:

a) procedury instalacji i konfiguracji;

b) procedury działań administracyjnych;

c) procedury uruchomienia środowiska po awarii;

d) procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu;

e) procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości urządzeń / Waga: 50
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-318738
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (dostawa serwerów)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 382932868
Adres pocztowy: ul. Willowa 87
Miejscowość: Modlniczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-085
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@maxtoits.pl
Tel.: +48 123783907
Adres internetowy: https://maxtol.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa E Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 242786533
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: biuro@grupae.pl
Tel.: +48 323271628
Adres internetowy: https://grupae.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 697 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 697 400.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020