Leveringen - 488607-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Saarbrücken: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 202-488607

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HWK des Saarlandes
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Land: Duitsland
E-mail: zukunftsprojekt@hwk-saarland.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hwk-saarland.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Handwerkskammer
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VgA HWK Saarland Modernisierung der Ausstattung GTZ und AdH 2017 (AS2.1)

Referentienummer: 874 340/09 (AS2.1)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dreh-, Schleif-, Schweiß- und Bohrmaschinen mit Zubehör, sowie Messgeräte für Fachbereiche Augenoptiker, Metall-, Kunststoff- und Elektrotechnik und Bürowissenschaften.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 416 913.37 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Less Stress Bohrmaschine

Perceel nr.: AS2.1_1.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
42637000 Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Less STress Bohrmaschine für den Fachbereich Augenoptiker.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Brillenglasschleifautomaten

Perceel nr.: AS2.1_1.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Brillenglasschleifautomaten für den Fachbereich Augenoptiker.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Videozentriergerät 1

Perceel nr.: AS2.1_1.3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31612300 Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videozentriergerät für den Fachbereich Augenoptiker.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Augenoptik – Videozentriergerät 2

Perceel nr.: AS2.1_1.4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31612300 Elektrische signalisatie-uitrusting voor motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Videozentriergerät für den Fachbereich Augenoptik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektro Messgeräte

Perceel nr.: AS2.1_10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elektro Messgeräte.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Präsentationstechnik

Perceel nr.: AS2.1_13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Präsentationstechnik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 6

Perceel nr.: AS2.1_14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkzeugvoreinstelgerät.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TV-Medien

Perceel nr.: AS2.1_16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TV-Mediengeräte.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 1 (Stumpfschweißen konventionell)

Perceel nr.: AS2.1_21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42660000 Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maschinen 1 (Stumpfschweißen konventionell).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 5 (Werkzeugausgabesystem)

Perceel nr.: AS2.1_24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkzeugausgabesystem.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Zerspanung/Drehen

Perceel nr.: AS2.1_8.1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schleifmaschinen und andere Maschinen zum Abtragen von Material.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Holzbearbeitung

Perceel nr.: AS2.1_8.2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
42000000 Bedrijfsmachines
43810000 Houtbewerkingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schleifmaschinen, Sägen, Absauganlage.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – Bohren/Fräsen

Perceel nr.: AS2.1_8.3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42637000 Gereedschapswerktuigen voor het boren of frezen van metaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bohr-/Fräsmaschine und Zubehör.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinen 3 – WIG-Schweißen

Perceel nr.: AS2.1_8.4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42660000 Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

WIG-Schweißgeräte.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Messgeräte Antenne

Perceel nr.: AS2.1_9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Messgeräte Antenne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dieses Vorhaben wird zu 60 % vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), zu 15,8 % vom Land und zu 24,2 % aus Eigenmitteln der Auftraggeberin finanziert.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Zunächst war ein Offenes Verfahren durchgeführt worden, jedoch gingen keine bzw. keine annehmbaren Angebote ein. Im Anschluss wurde ein Verhandlungsverfahren durchgeführt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: AS2.1_Los1.1
Benaming:

Augenoptik Less Stress Bohrm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interspeed LessStress GmbH & Co. KG
Plaats: Steinhagen
NUTS-code: DEA42 Gütersloh
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 849.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 599.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: AS2.1_Los14
Benaming:

Maschinen 6 Werkzeugvoreinstellgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. Zoller GmbH & Co. KG
Plaats: Pleidelsheim
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 74385
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 424.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: AS2.1_Los21
Benaming:

Maschinen 1 Stumpfschweißen konventionell

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WIDOS GmbH
Plaats: Ditzingen
NUTS-code: DE115 Ludwigsburg
Postcode: 71254
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 832.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 348.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: AS2.1_Los24
Benaming:

Maschinen 5 – Werkzeugausgabesystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gödde GmbH
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50739
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 790.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: AS2.1_Los1.4
Benaming:

Videozentriergerät 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: AS2.1_Los10
Benaming:

Elektro-Messgeräte

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: AS2.1_Los16
Benaming:

TV Medien

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: AS2.1_Los1.2
Benaming:

Augenoptik Brillenschleifautomaten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Luneau Technology Deutschland GmbH
Plaats: Ratingen
NUTS-code: DEA1C Mettmann
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 556.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: AS2.1_Los1.3
Benaming:

Videozentriergerät 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Essilor GmbH
Plaats: Freiburg im Breisgau
NUTS-code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postcode: 79100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: AS2.1_Los8.1
Benaming:

Maschinen 3 Holzbearbeitung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 186.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 443.39 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: AS2.1_Los8.2
Benaming:

Maschinen 3 Drehen Fräsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 973.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 221.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: AS2.1_Los8.3
Benaming:

Maschinen 3 Doppelgehrungssäge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pressta Eisele GmbH
Plaats: Bullay
NUTS-code: DEB1C Cochem-Zell
Postcode: 56859
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 790.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: AS2.1_Los8.4
Benaming:

Maschinen 3 Schweißgeräte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gustav Westerfeld GmbH
Plaats: Saarbrücken
NUTS-code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postcode: 66121
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 925.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: AS2.1_Los9
Benaming:

Messgeräte Antenne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KWS-Electronic Test Equipment GmbH
Plaats: Großkarolinenfeld
NUTS-code: DE21K Rosenheim, Landkreis
Postcode: 83109
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 480.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: AS2.1_Los13
Benaming:

Präsentatonstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E. W. NEU GmbH
Plaats: Worms
NUTS-code: DEB39 Worms, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 968.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 530.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YRHD3JW

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020