Leveringen - 488609-2020

16/10/2020    S202

Letland-Riga: Smeerolie en smeermiddelen

2020/S 202-488609

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Nationaal identificatienummer: 90009225180
Postadres: Ernestīnes iela 34
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1046
Land: Letland
Contactpersoon: Rinalda Grīna
E-mail: rinalda.grina@vamoic.gov.lv
Telefoon: +371 67300239
Fax: +371 67300207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vamoic.gov.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/451
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Smērvielu un tehnisko šķidrumu iegāde

Referentienummer: VAMOIC 2018/238
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 219 040.72 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eļļas, smērvielas un tehniskie šķidrumi NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eļļas, smērvielas un tehniskie šķidrumi NBS MP

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 249-617632

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Eļļas, smērvielas un tehniskie šķidrumi NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “VA Motors”
Nationaal identificatienummer: 40003373634
Postadres: Bukultu iela 5C
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1005
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 553.72 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 553.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Eļļas, smērvielas un tehniskie šķidrumi NBS MP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “VA Motors”
Nationaal identificatienummer: 40003373634
Postadres: Bukultu iela 5C
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1005
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 487.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 487.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020