Leveringen - 488619-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Kogelwerende kleding

2020/S 202-488619

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-642
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Gawerska
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226011615
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 2 kpl., sprawa nr 62/Cut/20/DG/PMP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35815000 Kogelwerende kleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 569 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-239967

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 2 kpl., sprawa nr 62/Cut/20/DG/PMP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ibcol sp. z o.o.
Postadres: Łowicka 35
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-502
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 569 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 615 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020