Lieferungen - 488622-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Essensgutscheine

2017/S 235-488622

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Przygoda
Telefon: +48 327572447
E-Mail: d.przygoda@pgg.pl
Fax: +48 327572027
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl.dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.pgg.pl.dostawcy/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Przygoda
E-Mail: d.przygoda@pgg.pl
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl.dostawcy/przetargi

I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz pośrednictwo w realizacji dla pracowników PGG Oddział KWK Wujek.

Referenznummer der Bekanntmachung: 611700047
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199770
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz pośrednictwo w realizacji tych bonów w punktach (placówkach) handlowych i gastronomicznych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział KWK Wujek.

1. dostawa bonów żywieniowych (kuponów) na realizację posiłków profilaktycznych o wartości nominalnej (wartości nominalne bonów oraz ilości szacunkowe mogą ulec zmianie również n/w ilość szacunkowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie):

• 18,90 PLN w ilości 340 569 sztuk w okresie realizacji zamówienia;

• 16,70 PLN w ilości 1 804 sztuk w okresie realizacji zamówienia,

W okresie 12 miesięcy, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 4 pkt 4) Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wujek.

2. pośrednictwo w realizacji tych bonów (kuponów) w punktach (placówkach) handlowych i gastronomicznych do upływu terminu ich ważności.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Dostawa bonów:Oddział KWK Wujek, ul. Wincentego Pola 65, 40-596 Katowice.

Realizacja bonów: miasta: Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz pośrednictwo w realizacji tych bonów w punktach (placówkach) handlowych i gastronomicznych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział KWK Wujek.

1. dostawa bonów żywieniowych (kuponów) na realizację posiłków profilaktycznych o wartości nominalnej (wartości nominalne bonów oraz ilości szacunkowe mogą ulec zmianie również n/w ilość szacunkowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie):

• 18,90 PLN w ilości 340 569 sztuk w okresie realizacji zamówienia;

• 16,70 PLN w ilości 1 804 sztuk w okresie realizacji zamówienia,

W okresie 12 miesięcy, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 4 pkt 4) Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wujek.

2. pośrednictwo w realizacji tych bonów (kuponów) w punktach (placówkach) handlowych i gastronomicznych do upływu terminu ich ważności.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w Części VIII SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy p.z.p., z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 Ustawy.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt. 1 wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określono w części IX SIWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy lub realizował / realizuje bony żywieniowe lub bony na posiłki profilaktyczne o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 3 000 000 PLN. W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych zamówień w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym zamówienia wykonano, a w przypadku zamówień wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa. W związku z powyższym wartości wykonanych zamówień określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub którego Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub realizowanych / zrealizowanych bonów żywieniowych lub bonów na posiłki profilaktyczne w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z częścią XIII SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu noty księgowo-obciążeniowej do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii ww. dokumentu odbioru.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Pozostałe zapisy zgodnie z częścią XII SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/01/2018
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/03/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/01/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., Centrala, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, pokój 308B.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd zamówień Publicznych
ul. postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017