TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 488625-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Ferrisulfat = Eisen(III)-sulfat

2017/S 235-488625

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
Prešovská 48
Bratislava - Ružinov
826 46
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Andrea Beňová
Telefon: +421 248253389
E-Mail: andrea.benova@bvsas.sk
NUTS-Code: SK01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bvsas.sk/sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8415

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8415
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Síran železitý

Referenznummer der Bekanntmachung: 17-496128-001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24313122 - BA54
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vodný roztok síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40 % až 43 % váhovej koncentrácii, určený na úpravu a čistenie všetkých druhov odpadových vôd, vrátane dokladov viažucich sa k tovaru a súvisiacich služieb - dopravy a vykládky v mieste plnenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch, časť B. Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 271 222.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01
NUTS-Code: SK02
Hauptort der Ausführung:

Územie pôsobnosti obstarávateľa. Konkrétne miesta plnenia a ich adresy sú špecifikované v Súťažných podkladoch, časť. B. Opis predmetu zákazky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kúpa tovaru v mieste dodania, vrátane vykládky tovaru prečerpaním do zásobníkovej nádrže obstarávateľa. Dodávky budú realizované na základe objednávok podľa potrieb obstarávateľa o množstve čiastkovej dodávky cca 20-25 ton a/alebo 9 ton a/alebo 1,5 tony, podľa miesta plnenia. Celkové predpokladané množstvo dodávok je cca 14 804 ton, z toho sa predpokladá dodať približne 14 615 ton čiastkovými dodávkami o množstve cca 20-25 ton, približne 81 ton čiastkovými dodávkami o množstve cca 9 ton a približne 108 ton čiastkovými dodávkami o množstve cca 1,5 tony.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 271 222.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1.zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "zákon") t.j. uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods.5 alebo 152 ods.1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods.3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému a údaje v ňom nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní podmienok účasti overí zápis uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov v prípade, ak uchádzač nepredloží doklady podľa 32 ods. 2, 4, 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods.3 zákona.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 30 000 EUR. Zábezpeku ponuky je možné uskutočniť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa. Podrobné informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky, kúpna cena za predmet zákazky dodaný na základe objednávky bude uhrádzaná na základe faktúr vystavených do 15 dní od riadneho dodania predmetu zákazky v súlade so zmluvnými podmienkami. Lehota splatnosti vystavenej faktúry bude 30 dní od jej riadneho doručenia.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, aby skupina vytvorila združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať ako aj skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 228-475883
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2018
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/05/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/01/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a .s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Uvedená lehota sa vzťahuje na otváranie ponúk a časti ponúk "Ostatné", ktoré v zmysle § 52 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vykoná komisia.

Otváranie častí ponúk Kritériá vykoná komisia podľa § 52 ods.3. zákona, zúčastniť sa ho môžu uchádzači, ktorých ponuka nebola vylúčená prostredníctvom osôb, ktoré preukážu svoje oprávnenie konať v mene uchádzača.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, t.j. súťažné podklady, ako aj prípadné vysvetľovanie súťažných podkladov a/alebo ostatná doplňujúcu dokumentáciu obstarávateľ poskytne uchádzačom v profile obstarávateľa na adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8415 v členení podľa zákazky.

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie musí byť doručená v súlade s § 48 zákona č.343/Z.z. o verejnom obstarávaní dostatočne vopred.

Informácie k bodu II.2.7 tohto oznámenia: Platnosť zmluvy je stanovená na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, alebo do úhrady stanovenej maximálnej ceny zmluvy podľa toho, čo nastane skôr.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017