Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488626-2021

28/09/2021    S188

Slovensko-Nové Zámky: Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje

2021/S 188-488626

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17336112
Poštová adresa: Slovenská 11/A
Mesto/obec: Nové Zámky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94034
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telefón: +421 415665265
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nspnz.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2181
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433610
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Euro Dotácie, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36438766
Poštová adresa: Na Šefranici 1280/8
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
E-mail: pirosik@eurodotacie.sk
Telefón: +421 415665265
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nspnz.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2181
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433610
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ventilačná technika

II.1.2)Hlavný kód CPV
33157000 Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

- Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu v silnom magnetickom poli - 1 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy - 10 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu strednej triedy - 5 ks

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 735 916.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

- Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu v silnom magnetickom poli - 1 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy - 10 ks

- Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu strednej triedy - 5 ks

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 735 916.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

302021S807

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 30 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z. z.).

UPOZORNENIE:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: Uchádzač splnenie podmienky účasti preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného charakteru, a to v minimálnej súhrnnej hodnote 100 000,00 EUR bez DPH. (Požadovanú referenčnú hodnotu 100 000 EUR bez DPH môže záujemca/uchádzač preukázať jednou zákazkou, alebo ako súčet hodnôt viacerých referenčných zákaziek). Za zákazku podobného charakteru sa považuje zákazka na dodávku prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu.

UPOZORNENIE:

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tohto Oznámenia v Ú.v. EÚ.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie

týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom

systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ

neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú

uvedené v súťažných podkladoch.

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe

prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

4. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o

verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi

uchádzači v súlade s §39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy

na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

5. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania

uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom

obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom

doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač

prečítal.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Verejný obstarávateľ nerozdelil verejné obstarávanie na časti z dôvodu, že predmet zákazky tvoria prístroje rovnakého charakteru (pľúcne ventilátory).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Euro Dotácie, a.s.
Poštová adresa: Na Šefranici 1280/8
Mesto/obec: Žilina
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/09/2021