TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 488630-2021

Submission deadline has been amended by:  604427-2021
28/09/2021    S188

Slovensko-Krompachy: Zdravotnícke vybavenie

2021/S 188-488630

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36182672
Poštová adresa: Banícka štvrť 1
Mesto/obec: Krompachy
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 05342
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://nemocnicakrompachy.agel.sk/index.html
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434373
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434373
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Referenčné číslo: NKP/Cov/1
II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia - lôžka, zobrazovacia technika, ventilátor a dezinfikovateľné lavice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 275 173.16 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lôžka

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33192120 Nemocničné lôžka
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie elektricky polohovateľných lôžok. Bližšia špecifikácia časti 1

predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 39 200.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zobrazovacia technika

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33110000 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti 2 zákazky je dodanie zobrazovacej techniky - mobilný RTG prístroj a USG prístroj. Bližšia špecifikácia časti 2 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 176 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Doplňujúce informácie

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zábezpeku vo výške 5 000,- EUR. Bližšie informácie o

zábezpeke a spôsoboch jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ventilátor

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti 3 zákazky je dodanie ventilátora na umelú pľúcnu ventiláciu. Bližšia špecifikácia časti 3 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 666.66 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dezinfikovateľné lavice

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39113200 Lavice s operadlom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom časti 4 zákazky je dodanie dezinfikovateľných lavíc. Bližšia špecifikácia časti 4 predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 806.50 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC214-2021-71

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nemá prístup do informačných systémov verejnej správy, z tohto

dôvodu nie je možné uplatniť § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotny európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti tykajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnými dokladmi (sken originálu alebo úradne osvedčenej kópie):

1.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom

obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením

cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejny obstarávateľ alebo obstarávateľ

podľa tohto zákona.

Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní

požaduje preukázať dodanie rovnakých alebo podobných tovarov, ako predmet zákazky, v stanovenom minimálnom

objeme z dôvodu vyberu zmluvného partnera, majúceho dostatočne skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakych alebo podobnych zákaziek. V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorymi preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa priemerného ročného kurzu relevantného roku, kedy bolo protokolárne odovzdané dielo podľa kurzového lístka ECB (dostupny tiež napr. na www.nbs.sk).

1.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom

obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanymi odkazmi na technické špecifikácie alebo technické

normy vzťahujúce sa na tovar, vydanymi orgánmi kontroly kvality alebo určenymi orgánmi s právomocou posudzovať

zhodu.

Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: V tejto požiadavke osoby podľa § 8 zákona o

verejnom obstarávaní nie je požadovaný žiaden číselny údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z

dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača. Predložením požadovaných dokladov sa preukazuje spôsobilosť uchádzača pre kvalitné plnenie zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

AD 1.3.1: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu

dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je tento predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky od

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, v prípade, ak odberateľom bol verejny

obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní je dokladom referencia, pričom

referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovym nákladom minimálne:

a) 35 000,- EUR bez DPH pre časť č. 1 predmetu zákazky,

b) 170 000,- EUR bez DPH pre časť č. 2 predmetu zákazky,

c) 40 000,- EUR bez DPH pre časť č. 3 predmetu zákazky,

d) 10 000,- EUR bez DPH pre časť č. 4 predmetu zákazky.

AD 1.3.2 : Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. predloží:

Katalógové listy k jednotlivým produktom v zmysle opisu predmetu zákazky, z ktorých budú zrejmé technické parametre

požadovaných tovarov a doklad/certifikát vyhlásenia o zhode k jednotlivým požadovaným tovarom, ktoré sú uvedené v

opise predmetu zákazky.

Splnenie podmienok účasti podľa bodov 1.3.1 a 1.3.2 možno predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom

obstarávaní jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a

takisto môže využiť subdodávateľov v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti

tykajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 10:30
Miesto:

E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava (budova ROSUM)

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v

slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude

akceptovaný aj česky jazyk. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky stanovuje

elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém

EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

2. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie

podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s tymto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku

voči osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na vysledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčenych kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočny stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo

dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradnym prekladom do štátneho jazyka, to neplatí

pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je

úradny preklad do štátneho jazyka.

5. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo

svojej ponuke.

6. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu

so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predloženych ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/09/2021