Leveringen - 488639-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Kopenhagen: Televisie- en audiovisuele uitrusting

2020/S 202-488639

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Falckekdahl Aps
Nationaal identificatienummer: 35482873
Postadres: Købmagergade 55, 2. sal
Plaats: København K
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 1150
Land: Denemarken
Contactpersoon: Joachim Machholm
E-mail: jm@falckekdahl.dk
Telefoon: +45 21354888
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/137090290.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://falckekdahl.dk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Videregående uddannelser på universitetsniveau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Offentligt udbud af AV-udstyr for Københavns Erhvervsakademi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ordregiver ønsker med denne udbudsproces at anskaffe AV-udstyr samt support-og serviceaftale til kundens lokationer på en rammeaftale som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Den ordregivende enhed (herefter benævnt "Ordregiver") er:

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Guldbergsgade 29N

2200 København N

CVR 316 562 06

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200 Audiovisuele uitrusting
32321300 Audiovisuele materialen
32322000 Multimedia-uitrusting
32350000 Delen van audio- en video-uitrusting
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51312000 Installatie van televisie-uitrusting
51610000 Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ordregiver ønsker med udbuddet at anskaffe tidssvarende, brugervenligt, funktionelt og relevant AV-udstyr, jf. nærmere bilag 2 og 3. Produkterne skal anvendes i Københavns Erhvervsakademi, hvilket stiller særlige krav til kvalitet.

Endvidere udbydes der også en serviceaftale, jf. bilaget "Serviceaftale" på de tilbudte produkter med op til 5 års garanti og serviceaftale på en stor mængde af kundens eksisterende udstyr, jf. nærmere bilag 10. Dette dels for at sikre, at leverandøren kan indestå for de tilbudte produkters kvalitet og dels for at sikre kundens budget, når alle omkostningerne i produkternes levetid tages i betragtning ifm. anskaffelsen.

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale. Rammeaftalen kan opsiges af ordregiver med 12 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter kontraktindgåelse.

Den udbudte rammeaftale forventes at andrage 11 mio. DKK (ekskl. moms). Værdien er et estimat baseret på historisk indkøb og forventninger til fremtidigt indkøb.

Reservedele udover prislisten indkøbes under hensyn til udbudslovens delydelsesregel, jf. udbudslovens § 8, stk. 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisering, implementeringsplan og garanti / Weging: 25 %
Prijs - Weging: 75 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

I rammeaftalens løbetid er der for ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner:

- Option 1: Vedligeholdelseseftersyn som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.1 og tilbudt i bilag 3.a Priser.

- Option 2: 24 Timers SLA som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.2 og tilbudt i bilag 3.a priser.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-408781
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Offentligt udbud af AV-udstyr for Københavns Erhvervsakademi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020