Lieferungen - 488652-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stettin: Medizinische Geräte

2020/S 202-488652

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Postanschrift: ul. Unii Lubelskiej 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-252
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zampub@spsk1.szn.pl
Telefon: +48 914253008
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spsk1.szn.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń medycznych do SPSK nr 1 PUM ZP-261-42/2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-261-42/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa urządzeń medycznych do SPSK nr 1 PUM

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 826 700.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat USG – 1 zestaw

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aparat USG – 1 zestaw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK nr 1 PUM”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Umowa nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK nr 1 PUM”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp z uwagi na zaistniałą pilną potrzebę zakupu sprzętów do leczenia i diagnostyki pacjentów. Ponadto przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem był już przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-261-25/2020, którego pakiet 1 i 2 został unieważniony z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 149-364807
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Aparat USG – 1 zestaw

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Medinco Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Postanschrift: ul. Sarmacka 5/31
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-972
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 861 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 826 700.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdziale VIII i IX SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK1 PUM”. W ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020