Leveringen - 488652-2020

16/10/2020    S202

Polen-Stettin: Medische apparatuur

2020/S 202-488652

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Postadres: ul. Unii Lubelskiej 1
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 71-252
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl
Telefoon: +48 914253008
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spsk1.szn.pl
Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń medycznych do SPSK nr 1 PUM ZP-261-42/2020

Referentienummer: ZP-261-42/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa urządzeń medycznych do SPSK nr 1 PUM

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 826 700.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat USG – 1 zestaw

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat USG – 1 zestaw.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK nr 1 PUM”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK nr 1 PUM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK nr 1 PUM”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp z uwagi na zaistniałą pilną potrzebę zakupu sprzętów do leczenia i diagnostyki pacjentów. Ponadto przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem był już przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-261-25/2020, którego pakiet 1 i 2 został unieważniony z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 149-364807
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aparat USG – 1 zestaw

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medinco Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Postadres: ul. Sarmacka 5/31
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-972
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 861 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 826 700.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Stacje opisowe do analizy badań – 2 zestawy

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumentów określonych w rozdziale VIII i IX SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0177/19-00/99/2019/924 projektu nr POIS.09.02.00-00-0177/19 pn.: „Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK1 PUM”. W ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KIO
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: KIO
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: KIO
Postadres: Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020