Leveringen - 488665-2020

16/10/2020    S202

Polen-Opole: Strooizout

2020/S 202-488665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z upoważnienia Województwa Opolskiego
Postadres: ul. Oleska 127
Plaats: Opole
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 45-231
Land: Polen
Contactpersoon: w sprawach przedmiotu zamówienia: zad. nr 1 – H. Płotek, tel. +48 774052590, zad. nr 2 – M. Kręcichwost, tel. +48 774004705, zad. nr 3 – T. Sosnowski, tel. +48 343509192, w godz. 7.00–15.00; w spr. proc. przetarg.: B. Różycki, J. Kotyś-Bęben – Wydz. Zam. Publ., tel. +48 774591828, 774591832, w godz.
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl
Telefoon: +48 774591800
Fax: +48 774581352
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.zdw.opole.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja samorządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 7 000 Mg z podziałem na zadania

Referentienummer: WP.3211.26.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 7 000 Mg zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 34.92.71.00-2 – sól drogowa.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 3 zadania, obejmuje:

1. zadanie nr 1 – Oddział Terenowy Głubczyce – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 1 900 Mg soli drogowej do baz:

— Kędzierzyn-Koźle,

— Głubczyce,

— Krapkowice;

2. zadanie nr 2 – Oddział Terenowy Grodków – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 1 100 Mg soli drogowej do baz:

— Grodków,

— Nysa,

— Opole;

3. zadanie nr 3 – Oddział Terenowy Olesno – dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 4 000 Mg soli drogowej do baz:

— Pokój,

— Olesno,

— Strzelce Opolskie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 763 230.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – OT Głubczyce

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, województwo opolskie, obszar administrowany przez OT w Głubczycach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 1 900 Mg soli drogowej do baz:

— Kędzierzyn-Koźle,

— Głubczyce,

— Krapkowice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 OT Grodków

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, województwo opolskie, obszar administrowany przez OT w Grodkowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 1 100 Mg soli drogowej do baz:

— Grodków,

— Nysa,

— Opole.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 OT Olesno

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

POLSKA, województwo opolskie, obszar administrowany przez OT w Oleśnie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wraz z rozładunkiem łącznie 4 000 Mg soli drogowej do baz:

— Pokój,

— Olesno,

— Strzelce Opolskie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 148-362663
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 – OT Głubczyce

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Klonowa 11
Plaats: Lubliniec
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 42-700
Land: Polen
E-mail: larix.biuro@matrixpc.pl
Telefoon: +03 43531676
Fax: +034 3531676/27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 478 591.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 577 239.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2 OT Grodków

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Klonowa 11
Plaats: Lubliniec
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 42-700
Land: Polen
E-mail: larix.biuro@matrixpc.pl
Telefoon: +03 43531676
Fax: +034 3531676/27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 079.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 334 191.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3 OT Olesno

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Klonowa 11
Plaats: Lubliniec
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 42-700
Land: Polen
E-mail: larix.biuro@matrixpc.pl
Telefoon: +03 43531676
Fax: +034 3531676/27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 007 560.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 215 240.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

1) przekazane w 3.8.2020 zostało opublikowane w Dz.U. UE 7.8.2020 pod numerem 2020/S 152-371317.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020