Leveringen - 488694-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Getafe: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 202-488694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
Nationaal identificatienummer: S2822023D
Postadres: Plaza Coronel Polanco, s/n, Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe
Plaats: Getafe
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28901
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
E-mail: sea27contratacion@ea.mde.es
Telefoon: +34 917798214
Fax: +34 917798624
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9dfE6bBBxVE%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material de repuesto de automoción, ferretería, neumáticos y pintura

Referentienummer: 4270020004300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Material de repuesto de automoción, ferretería, neumáticos y pintura.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 909.12 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos ligeros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Repuestos vehículos ligeros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos tácticos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Repuestos vehículos tácticos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos pesados

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Repuestos vehículos pesados.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos equipos AGE

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Repuestos equipos AGE.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de ferretería

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de ferretería.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neumáticos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neumáticos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pintura vehículos

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pintura vehículos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-236903
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004301
Perceel nr.: 1
Benaming:

Repuestos vehículos ligeros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004302
Perceel nr.: 2
Benaming:

Repuestos vehículos tácticos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iberdefensa Mantenimiento Técnico, S. L.
Nationaal identificatienummer: B85365195
Postadres: Avenida General Moscardó, 37
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28020
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004303
Perceel nr.: 3
Benaming:

Repuestos vehículos pesados

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004304
Perceel nr.: 4
Benaming:

Repuestos equipos AGE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004305
Perceel nr.: 5
Benaming:

Material de ferretería

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Herramientas Talavera, S. L.
Nationaal identificatienummer: B45571718
Postadres: Carpinteros, 14, Polígono Industrial Marifé
Plaats: Talavera de la Reina
NUTS-code: ES425 Toledo
Postcode: 45600
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004306
Perceel nr.: 6
Benaming:

Neumáticos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mantenimóvil, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28904233
Postadres: Avenida San Pablo, 32
Plaats: Coslada
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28823
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Jefatura Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea Getafe
Postadres: Plaza Coronel Polanco, s/n
Plaats: Getafe
Postcode: 28901
Land: Spanje
E-mail: sea27contratacion@ea.mde.es
Telefoon: +034 917798214
Fax: +034 917798624
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020