Leveringen - 488694-2020

16/10/2020    S202

Spanje-Getafe: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 202-488694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
Nationaal identificatienummer: S2822023D
Postadres: Plaza Coronel Polanco, s/n, Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe
Plaats: Getafe
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28901
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base Aérea de Getafe
E-mail: sea27contratacion@ea.mde.es
Telefoon: +34 917798214
Fax: +34 917798624
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9dfE6bBBxVE%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material de repuesto de automoción, ferretería, neumáticos y pintura

Referentienummer: 4270020004300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 909.12 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos ligeros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos tácticos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos vehículos pesados

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Repuestos equipos AGE

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de ferretería

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neumáticos

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pintura vehículos

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-236903

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004301
Perceel nr.: 1
Benaming:

Repuestos vehículos ligeros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004302
Perceel nr.: 2
Benaming:

Repuestos vehículos tácticos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iberdefensa Mantenimiento Técnico, S. L.
Nationaal identificatienummer: B85365195
Postadres: Avenida General Moscardó, 37
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28020
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004303
Perceel nr.: 3
Benaming:

Repuestos vehículos pesados

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004304
Perceel nr.: 4
Benaming:

Repuestos equipos AGE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercial Cueto 92, S. L.
Nationaal identificatienummer: B79321840
Postadres: C/ Don Ramón de la Cruz, 90
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 528.93 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004305
Perceel nr.: 5
Benaming:

Material de ferretería

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Herramientas Talavera, S. L.
Nationaal identificatienummer: B45571718
Postadres: Carpinteros, 14, Polígono Industrial Marifé
Plaats: Talavera de la Reina
NUTS-code: ES425 Toledo
Postcode: 45600
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/004306
Perceel nr.: 6
Benaming:

Neumáticos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mantenimóvil, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28904233
Postadres: Avenida San Pablo, 32
Plaats: Coslada
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28823
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 396.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020