Leveringen - 488696-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Boulogne-sur-Mer: Lichte bestelwagens

2020/S 202-488696

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Postadres: Rue Jacques-Monod
Plaats: Boulogne-sur-Mer
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 62321
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Services économiques
E-mail: marchespublics@ch-boulogne.fr
Telefoon: +33 321993762
Fax: +33 321993003
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ch-boulogne.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de Santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'un camion frigorifique pour la cuisine centrale du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer

Referentienummer: YM788
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136100 Lichte bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location d'un camion frigorifique pour la cuisine centrale du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 886.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location d'un camion frigorifique pour la cuisine centrale du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 52
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Coût / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219237
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 200243
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Fraikin Assets
Postadres: 9-11 rue du Débarcadère
Plaats: Colombes
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92700
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 886.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-St-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— Référé précontractuel par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative,

— Référé contractuel par application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de lilLe
Postadres: 5 rue Geoffroy-St-Hilaire
Plaats: Lille
Postcode: 59000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020