Leveringen - 488699-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Hamburg: Signaleringsborden

2020/S 202-488699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SBH | Schulbau Hamburg
Postadres: An der Stadthausbrücke 1
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20355
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf/Vergabe
E-mail: vergabestellesbh@sbh.hamburg.de
Fax: +49 40427310143
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschilderung und Beklebung, Schwenckestraße 91

Referentienummer: SBH VgV OV 024-20 DK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928470 Signaleringsborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 684.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928470 Signaleringsborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-336471

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Beschilderung und Beklebung, Schwenckestraße 91

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROfilius Orientierungs- und Leitsysteme
Postadres: August-Bebel-Str. 111-113
Plaats: Grünhain-Beierfeld
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Postcode: 08344
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 684.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020