Leveringen - 488737-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Târgu Mureș: Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

2020/S 202-488737

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4323209
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalmures.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare „Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete și Doppler”

Referentienummer: 4323209/2020/18790/29.07.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare „Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler”.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 752 000.00 RON / Hoogste offerte: 752 000.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Targu Mures, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf portabil ATI cu doua sonde.

Cant. min. CS: 1; cant. max. CS: 3; cant. min. AC: 2; cant. max. AC: 4.

Cantitatile minime si maxime ale CS si AC se regasesc detaliat si in caietul de sarcini si formularele de oferta.

Valorile minime si maxime ale CS si AC se regasesc detaliat in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare CS: 577 200,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-367246
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 292
Benaming:

Acord-cadru de furnizare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Medical
Nationaal identificatienummer: RO 13878004
Postadres: Str. Sandu-Aldea Constantin nr. 22, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012065
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@alphamedical.ro
Telefoon: +40 766666114/+40 764402347
Internetadres: www.alphamedical.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 769 600.00 RON
Laagste offerte: 752 000.00 RON / Hoogste offerte: 752 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020