Leveringen - 488753-2017

07/12/2017    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Angers: Propaangas

2017/S 235-488753

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

SA HLM Immobilière Podeliha
13 rue Bouché Thomas CS 10906
Ter attentie van: Julien DEBEAUPUIS
49009 Angers
Frankrijk
Telefoon: +33 241687703
E-mail: jdebeaupuis@podeliha.fr
Fax: +33 241687779

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.podeliha.fr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Immobilière Podeliha
13 rue bouche Thomas
Contactpunt(en): Julien Debeaupuis
49000 Angers
Frankrijk
Telefoon: +33 241687703
Internetadres: http://www.podeliha.fr/professionnels/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Immobilière Podeliha
13 rue Bouché Thomas
Contactpunt(en): Immobilière Podeliha
Ter attentie van: Julien DEBEAUPUIS
49000 Angers
Frankrijk
Telefoon: +33 241687703
E-mail: jdebeaupuis@podliha.fr
Internetadres: http://www.podeliha.fr/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09122100

Beschrijving
Propaangas.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22.12.2017 - 17:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
4.1.2018 - 11:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.