Leveringen - 488777-2020

16/10/2020    S202

Slowakije-Košice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 202-488777

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nationaal identificatienummer: 00397768
Postadres: Šrobárova 2
Plaats: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 041 80
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Natália Fabiánová
E-mail: natalia.fabianova@upjs.sk
Telefoon: +421 552341583
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://upjs.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1036
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Referentienummer: DNS IKT 061 - 4. časť - príslušenstvo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4. časť - príslušenstvo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Rektorát, fakulty a jej pracoviská.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Toto Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa vzťahuje iba na časť č. 4 - príslušenstvo predmetnej zákazky. Časti č. 1., 2. a 3. boli pozastavené z dôvodu priebehu konania o námietkach.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 079-176059
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: IKT 061
Perceel nr.: 4. časť - príslušenstvo
Benaming:

IKT 061 - UPJŠ - Zlúčená dodávka IKT 22 - 4. časť - príslušenstvo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zero Košice spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 36186902
Postadres: Kmeťova 12
Plaats: Košice
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 040 01
Land: Slovakije
E-mail: zeroke@zero.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Toto Oznámenie o výsledku verejného obstarávania sa vzťahuje iba na časť č. 4 - príslušenstvo predmetnej zákazky. Časti č. 1., 2. a 3. boli pozastavené z dôvodu priebehu konania o námietkach.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020