Leveringen - 488784-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Nijmegen: Analytische of wetenschappelijke software

2020/S 202-488784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radboud universitair medisch centrum
Nationaal identificatienummer: 221778972
Postadres: Geert Grooteplein-Zuid 10
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6525GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Servé Pelsers
E-mail: Serve.pelsers@radboudumc.nl
Telefoon: +31 610611424
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.radboudumc.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Research Project Lifecycle Management

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Radboud UMC wishes tot publish a market consultation as described in the attached document.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Within the research domain Radboud University Medical Center is looking for a Research Project Lifecycle Management solution that facilitates collaboration between scientists and supporting departments, can guide them from ideation up until the publication of their

research projects and can provide transparency for decision making purposes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-461005
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Market consultation was not correctly published

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800EM
Land: Nederland
E-mail: kanton.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800EM
Land: Nederland
E-mail: kanton.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020