Leveringen - 488791-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 202-488791

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Nationaal identificatienummer: 4316171
Postadres: Str. Dr. Staicovici nr. 63
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050557
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Candea
E-mail: office@idah.ro
Telefoon: +40 374322000 / 374322015
Fax: +40 214113394
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.idah.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activități veterinare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente de laborator

Referentienummer: 4165
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente de laborator dupa cum urmeaza:

Lot nr. 1: Hota microbiologica clasa II cu lampa UV - 1 bucata

Lot nr. 2: Pipete Eppendorf monocanal - 5 seturi

Lot nr. 3: Thermal Cycler (2 x 48) - 1 buc

Lot nr. 4: Thermal Cycler (96) - 1 buc

Lot nr. 5: Sistem de automatizare instalatie ventilatie - 1 bucata

Lot nr. 6: Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) - 1 bucata

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 696 056.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (96)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Thermal Cycler (96) - 1 bucata

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (2x48)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Thermal Cycler (2x48) - 1 bucata

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipete Eppendorf monocanal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pipete Eppendorf monocanal - 5 seturi

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV - 1 bucata

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) - 1 bucata

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48921000 Automatiseringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie - 1 bucata

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-310091
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6568
Perceel nr.: 6
Benaming:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVA GROUP INVESTMENT
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Strada Oituz, Nr. 47c
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 499 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6565 si 6566
Perceel nr.: 3
Benaming:

Thermal Cycler (2x48)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DIALAB SOLUTIONS
Nationaal identificatienummer: RO 23818271
Postadres: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011607
Land: Roemenië
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefoon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Internetadres: http://www.dialab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 504.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 650.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6563
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pipete Eppendorf monocanal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NITECH
Nationaal identificatienummer: RO 13890865
Postadres: Strada Bucureştii Noi, Nr. 212A, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012369
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@nitech.ro
Telefoon: +40 216686819
Fax: +40 216686930
Internetadres: www.nitech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 605.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6564
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. APEL LASER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 15595373
Postadres: Strada: Mihăilescu Vintilă, nr. 15, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060394
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060394
Land: Roemenië
E-mail: office@apellaser.ro
Telefoon: +40 213170910
Fax: +40 213170910
Internetadres: www.apellaser.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 899.16 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 428.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6567
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 27512916
Postadres: Strada: Cetatea Veche, nr. 2a, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 041025
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Postcode: 041025
Land: Roemenië
E-mail: office@conectinstal.ro
Telefoon: +40 314050638
Fax: +40 314050638
Internetadres: www.conectinstal.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 840.33 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 978.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment juridic – IDSA
Postadres: Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5
Plaats: Bucureşti
Postcode: 050557
Land: Roemenië
E-mail: office@idah.ro
Telefoon: +4 0374322000
Fax: +4 0214113394
Internetadres: www.idah.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020