Leveringen - 488791-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 202-488791

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Nationaal identificatienummer: 4316171
Postadres: Str. Dr. Staicovici nr. 63
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050557
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Candea
E-mail: office@idah.ro
Telefoon: +40 374322000 / 374322015
Fax: +40 214113394
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.idah.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activități veterinare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente de laborator

Referentienummer: 4165
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 696 056.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (96)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (2x48)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipete Eppendorf monocanal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48921000 Automatiseringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-310091

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6568
Perceel nr.: 6
Benaming:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NOVA GROUP INVESTMENT
Nationaal identificatienummer: RO 13986464
Postadres: Strada Oituz, Nr. 47c
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Land: Roemenië
E-mail: info@novagroup.ro
Telefoon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Internetadres: www.ngilab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 499 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6565 si 6566
Perceel nr.: 3
Benaming:

Thermal Cycler (2x48)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DIALAB SOLUTIONS
Nationaal identificatienummer: RO 23818271
Postadres: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011607
Land: Roemenië
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefoon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Internetadres: http://www.dialab.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 504.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 650.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6563
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pipete Eppendorf monocanal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NITECH
Nationaal identificatienummer: RO 13890865
Postadres: Strada Bucureştii Noi, Nr. 212A, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 012369
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@nitech.ro
Telefoon: +40 216686819
Fax: +40 216686930
Internetadres: www.nitech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 605.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6564
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. APEL LASER S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 15595373
Postadres: Strada: Mihăilescu Vintilă, nr. 15, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060394
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060394
Land: Roemenië
E-mail: office@apellaser.ro
Telefoon: +40 213170910
Fax: +40 213170910
Internetadres: www.apellaser.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 899.16 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 428.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6567
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 27512916
Postadres: Strada: Cetatea Veche, nr. 2a, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 041025
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Postcode: 041025
Land: Roemenië
E-mail: office@conectinstal.ro
Telefoon: +40 314050638
Fax: +40 314050638
Internetadres: www.conectinstal.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 840.33 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 978.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020