Leveringen - 488794-2020

16/10/2020    S202

Polen-Żuromin: Antraciet

2020/S 202-488794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Postadres: ul. Szpitalna 125
Plaats: Żuromin
NUTS-code: PL923 Płocki
Postcode: 09-300
Land: Polen
E-mail: biuro@zzkzuromin.pl
Telefoon: +48 236572760 / 6572957 / 6572642
Fax: +48 236572760 / 6572957
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bip.zzkzuromin.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wytwarzanie ciepła

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZEC 2020/2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09111210 Antraciet
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, ważeniem i transportem do 100 ton węgla groszku oraz do 5 000 ton miału węglowego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 587 125.58 PLN / Hoogste offerte: 2 097 575.58 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
Voornaamste plaats van uitvoering:

Żuromin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, ważeniem i transportem do 100 ton węgla groszku oraz do 5 000 ton miału węglowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 139-341921
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Transbud Nowak Sp. j.
Postadres: ul. Gdańska 60
Plaats: Reda
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 84-240
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 290 346.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020